Persberichten

Aankondiging aandeelhoudersvergadering MKB Nedsense

Op donderdag 20 juni 2019 zal de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van MKB Nedsense worden gehouden. De vergadering vindt plaats in NH Hotel Jan Tabak in Bussum en vangt aan om 13.00 uur. 
 Op de agenda staat een voorstel tot statutenwijziging, die onder meer een kapitaalvermindering bevat. Voorgesteld wordt om de nominale waarde van de aandelen te verlagen van 0,10 euro naar 0,01 euro. 


Op 30 april jl. heeft MKB Nedsense bekendgemaakt een uitkering aan aandeelhouders te willen doen van 0,01 euro per aandeel. Tegen de achtergrond van de voorgestelde statutenwijziging wordt thans voorgesteld om – in plaats van een dividenduitkering van 0,01 euro per aandeel – een uitkering van 0,01 euro per aandeel te doen in het kader van de kapitaalvermindering. Op deze uitkering zal geen dividendbelasting worden ingehouden. 

Voor de oproep, de agenda en de vergaderstukken wordt verwezen naar de website: www.mkbnedsense.nl.  MKB Nedsense N.V.May 10, 2019 07:53


MKB Nedsense keert dividend uit

Investeringsmaatschappij MKB Nedsense NV stelt voor een dividend uit te keren van 1 eurocent per aandeel. Hiermee profiteren aandeelhouders MKB Nedsense mee van de goede gang van zaken in 2018.

De nettowinst over 2018 kwam uit op 1,1 miljoen euro (2017: -0,1 miljoen euro). Het eigen vermogen is gestegen van 0,8 naar 2,5 miljoen euro. De stijging van het eigen vermogen is het gevolg van de verkoopwinst op de desinvestering van AquaServa/Biobeheer en de aandelenemissie van begin 2018. De waardering van de overige investeringen bleef (per saldo) nagenoeg onveranderd. De winst per aandeel bedroeg 3 eurocent. De definitieve cijfers komen overeen met de op 10 april jl. gepubliceerde voorlopige cijfers.

Voor meer informatie wordt verwezen naar het jaarverslag 2018 (en de daarin opgenomen jaarrekening) die vanaf vandaag via de website beschikbaar wordt gesteld. Naar verwachting zal de oproep voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de komende week worden gepubliceerd.April 30, 2019 07:57


MKB Nedsense: forse stijging eigen vermogen in 2018

Investeringsmaatschappij MKB Nedsense NV heeft in 2018 een groei van haar eigen vermogen gerealiseerd van 0,8 naar 2,5 miljoen euro. Deze stijging is het gevolg van de boekwinst op de verkoop van AquaServa/Biobeheer (waterveiligheid en legionella-controle) en de aandelenemissie van begin 2018. Het resultaat over het boekjaar 2018 kwam uit op 1,1 miljoen euro (2017: – 0,1 miljoen euro). De winst per aandeel bedroeg 0,03 euro (2017: 0,00 euro).


MKB Nedsense streeft ernaar in 2019 verdere invulling te geven aan haar strategie: waardecreatie door te investeren in MKB-ondernemingen en deze ondernemingen te ondersteunen in hun groeiambities.
In dat kader worden diverse proposities en acquisitiemogelijkheden geanalyseerd en wordt met een aantal partijen gesproken. MKB Nedsense deelt voorts mee dat de voorgenomen wijzigingen in de corporate governance structuur en de aankoop van het 43% belang in Keesmakers nog niet zijn gerealiseerd.


De in dit persbericht weergegeven cijfers hebben betrekking op de voorlopige cijfers die zijn gebaseerd op de concept jaarrekening 2018. De jaarrekeningcontrole is nog niet afgerond. De verwachting is dat jaarverslag en jaarrekening binnen enkele weken zullen worden gepubliceerd.April 10, 2019 08:05


Trading update MKB Nedsense

Investeringsmaatschappij MKB Nedsense NV publiceert onderstaande trading update om aandeelhouders te informeren over de recente ontwikkelingen.

• Op 13 september heeft MKB Nedsense meegedeeld dat AquaServa/Biobeheer (waterveiligheid en legionella-controle) voor 8,8 miljoen euro is verkocht aan Normec. Deze transactie werd enkele weken later geclosed. De koopsom bestaat uit een contant bedrag van 8,0 miljoen euro en een earn-out van 0,8 miljoen euro. De verkoopopbrengst is duidelijk hoger dan het bedrag waarvoor MKB Nedsense het 100% belang in AquaServa/Biobeheer eind 2017 heeft verkregen.

• Een deel van de koopsom is aangewend voor de aflossing van de vendor loan (oorspronkelijk groot 4,8 miljoen euro) die door Value8 aan MKB Nedsense was verstrekt. Daarmee zijn de balansverhoudingen versterkt en beschikt MKB Nedsense over een substantiële kaspositie.

• Op 15 oktober heeft MKB Nedsense meegedeeld dat het aandeel MKB Nedsense (tickersymbool: NEDSE) met ingang van die datum wordt verhandeld in continue handel (handelsgroep J1). Door de aanstelling van een liquidity provider wordt de verhandelbaarheid van het aandeel verder verbeterd.

• MKB Nedsense is voornemens het 43% belang in Keesmakers over te nemen van Value8. Keesmakers ontwikkelt en verkoopt het merkproduct kees: kaas met een 50% minder verzadigd vet en 25% minder zout ten opzichte van een Goudse kaas van vergelijkbare leeftijd.

• MKB Nedsense is voornemens de komende periode verdere stappen te zetten ter invulling van haar strategie: het opbouwen van een portefeuille MKB-ondernemingen waarmee waarde wordt gecreëerd voor haar aandeelhouders. In dat kader worden diverse proposities en acquisitiemogelijkheden geanalyseerd en wordt met diverse partijen gesproken. Tegen deze achtergrond wordt verwacht dat de voorgenomen wijziging van de governance, waaronder begrepen het aantrekken van een nieuwe bestuurder, in de eerste helft van 2019 zal plaatsvinden.

• MKB Nedsense bevestigt de op 24 september 2018 uitgesproken resultaatsverwachting. Dit betekent dat voor het boekjaar 2018 een duidelijk positief resultaat wordt verwacht.December 4, 2018 08:37


MKB Nedsense met ingang van heden in continue handel

 MKB Nedsense NV is verheugd te kunnen meedelen dat het aandeel MKB Nedsense (tickersymbool: NEDSE) met ingang van heden zal worden verhandeld in continue handel (handelsgroep J1). Door de aanstelling van een liquidity provider wordt de verhandelbaarheid van het aandeel verder verbeterd. MKB Nedsense is van mening dat de overstap naar continue handel past bij het groeiambities van de onderneming.
Tevens wordt meegedeeld dat de verkoop van Aquaserva/Biobeheer (zie persbericht van 13 september 2018) is afgerond. Een deel van de opbrengst is gebruikt voor de aflossing van de vendor loan aan Value8.


October 15, 2018 08:38


Toename eigen vermogen MKB Nedsense

MKB Nedsense heeft in het eerste halfjaar 2018 de waarde van haar portefeuille zien stijgen met 213.000 euro. Door uitgifte van aandelen (februari 2018) nam het eigen vermogen toe van 0,77 miljoen euro naar 1,3 miljoen euro. Na kosten en financieringslasten werd een bescheiden negatief nettoresultaat geboekt: -82.000 euro. In dit resultaat is de boekwinst op de recente verkoop van AquaServa/Biobeheer niet meegenomen. De halfjaarcijfers zijn opgesteld op basis van de consolidatievrijstelling van IFRS10, waarbij de belangen in ondernemingen op reële waarde worden gewaardeerd.

Voor MKB Nedsense is in 2017 een nieuw perspectief ontstaan door de omvorming naar een investeringsmaatschappij voor MKB bedrijven. Op 29 december 2017 heeft MKB Nedsense drie technische ondernemingen – Axess/Get- Up (liften), AquaServa/Biobeheer (waterbeheer) en GNS Brinkman (veiligheidsoplossingen) – voor 10 miljoen euro overgenomen van Value8. De activiteiten ontwikkelden zich gedurende de eerste helft van 2018 conform verwachting.

Op 13 september jl. heeft MKB Nedsense bekendgemaakt de activiteiten van AquaServa/Biobeheer te hebben verkocht voor 8,0 miljoen euro, plus een earnout van 0,8 miljoen euro. Met een deel van de opbrengsten zal de vendor loan worden afgelost aan Value8.

Vooruitzichten boekjaar 2018
De vooruitzichten voor het gehele boekjaar 2018 zijn positief. De verwachting is dat het eigen vermogen verder zal toenemen. Bovendien wordt – dankzij de boekwinst op de verkoop van AquaServa/Biobeheer – een duidelijk positief jaarresultaat verwacht. MKB Nedsense is voornemens verdere stappen te zetten ter invulling van haar strategie: het opbouwen van een portefeuille MKB-ondernemingen waarmee waarde wordt gecreëerd voor haar aandeelhouders.

Het volledige halfjaarbericht zal uiterlijk op 24 september 2018 op de website worden geplaatst. Op de halfjaarcijfers is geen accountantscontrole verricht.September 24, 2018 08:39


MKB Nedsense verkoopt AquaServa/BioBeheer aan Normec Group

Verkoopprijs 8,8 miljoen euro

Investeringsmaatschappij MKB Nedsense deelt mede dat zij AquaServa/Biobeheer (waterveiligheid en legionella-controle) voor 8,8 miljoen euro verkoopt aan Normec, een onafhankelijke organisatie actief op het gebied van testen, inspecteren, certificeren en compliance. De koopsom bestaat uit een contant bedrag van 8,0 miljoen euro en een earn-out van 0,8 miljoen euro. De earn-out is afhankelijk van de winstgevendheid in de komende vier jaar. De closing van de transactie wordt binnen enkele weken verwacht. De verkoopprijs – inclusief earnout – ligt 24 procent boven de boekwaarde van het belang en eveneens 24% boven de prijs waarvoor het belang eind 2017 is verkregen. Voorts heeft AquaServa/BioBeheer in 2018 in twee tranches in totaal 0,65 miljoen euro dividend uitgekeerd.

Over AquaServa / BioBeheer
De activiteiten van AquaServa omvatten advisering, monsteranalyses, keuringen, risicoanalyses en installatieaanpassingen. In maart 2016 nam AquaServa het in Rotterdam gevestigde BioBeheer over. BioBeheer is een onafhankelijk bacteriologisch onderzoeksbureau en heeft een toonaangevend, geaccrediteerd laboratorium op het gebied van legionella en microbiologisch wateronderzoek en onderzoek naar het binnenmilieu. In 2017 is de focus gelegd op het benutten van de synergievoordelen. De omzet van beide bedrijven bedraagt – opgeteld – circa 8 miljoen euro. In 2017 werd een (genormaliseerd) bedrijfsresultaat (EBITDA) van circa 1 miljoen euro gerealiseerd.

Over Normec Group
Normec is een snelgroeiende Nederlandse onderneming actief op gebied van testen, inspecteren, certificeren en compliance. Met circa 450 werknemers zet Normec zich in voor het zorg dragen van de kwaliteit en veiligheid van de materialen, systemen en producten van klanten. Om dit te realiseren en een goede dienstverlening te leveren, wordt hierbij sterk gefocust op het gebruik van slimme technologie. Normec beschikt reeds over een tweetal laboratoria en een geaccrediteerde certificatie en inspectie instelling, en zal met AquaServa /Biobeheer de komende jaren een bepalende positie in de markt van testen en inspecties in de gebouwde omgeving innemen.

De belangrijkste motieven van Normec voor de overname van AquaServa/BioBeheer zijn:
– de leidende positie die AquaServa en Biobeheer hebben opgebouwd in de markt van advies, onderzoek en beheer van waterinstallaties en gebouwbeheer
– het aanbieden van een full service inspectie concept voor gebouweigenaren en beheerders in combinatie met bestaande inspectie activiteiten van Normec

Voor MKB Nedsense betekent de transactie dat een mooie meerwaarde wordt gerealiseerd op deze investering. AquaServa/BioBeheer werd pas eind december 2017 van Value8 gekocht. Een deel van de opbrengst zal worden aangewend voor de aflossing van de door Value8 verstrekte vendor loan.

Joep Bruins, CEO Normec
“Ik ben erg blij met de overname van AquaServa/BioBeheer. Het bedrijf beschikt over een breed palet aan dienstverlening, heeft een uitstekende reputatie in de markt en vormt een veelbelovende toevoeging aan onze huidige inspectie-activiteiten. In 2018 heeft het team van AquaServa /BioBeheer hard gewerkt om een mooie groei te realiseren en wij verheugen ons erop om dit groeipad samen met het management en de medewerkers voort te zetten.”

Peter Paul de Vries, CEO MKB Nedsense:
“Wij zijn trots op de ontwikkeling die AquaServa en BioBeheer de afgelopen jaren hebben doorgemaakt. Voor de volgende fase van het bedrijf is Normec een uitstekende partner. De opbrengst van de verkoop toont aan dat MKB Nedsense als investeringsmaatschappij over mooie en waardevolle bedrijven beschikt. Bovendien laten we zien een mooi rendement op het geïnvesteerde vermogen te kunnen realiseren.”September 13, 2018 08:24


AVA MKB Nedsense stemt in met agendavoorstellen

MKB Nedsense NV, de investeringsmaatschappij die zich richt op investering in en groei van MKB ondernemingen in het segment tot 10 miljoen euro, maakt de stemuitslagen bekend van de afgelopen vrijdag (22 juni 2018) gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De vergadering heeft met alle voorgestelde agendapunten ingestemd.
nr
Agendapunten
voor
tegen
2b
Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2017
100,0%
0,0%
3b
Voorstel tot uitkering dividend
100,0%
0,0%
4.
Voorstel tot het verlenen van decharge aan de Raad van Bestuur
100,0%
0,0%
5.
Voorstel tot het verlenen van decharge aan de Raad van Commissarissen
100,0%
0,0%
6.
Aanwijzing RvB tot uitgifte van aandelen en toekenning rechten
100,0%
0,0%
7.
Aanwijzing RvB tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten
100,0%
0,0%
8.
Machtiging RvB tot verwerving aandelen in het kapitaal
100,0%
0,0%
10.
Herbenoeming van de externe accountant
100,0%
0,0%


June 26, 2018 08:30


Positieve ontwikkeling bedrijven MKB Nedsense

Eind december 2017 heeft MKB Nedsense NV een drietal bedrijven overgenomen. Dit betreft AquaServa/Biobeheer (legionellacontrole, waterveiligheid), Axess Get-Up (platformliften en liftsystemen) en GNS Brinkman (rolluiken, brandsystemen).

MKB Nedsense NV is een investeringsmaatschappij en rapporteert uit dien hoofde over de waarde en waardeontwikkeling van haar belangen en bedrijven.

Ten aanzien van de gang van zaken in de eerste vier maanden van 2018 kan worden gemeld dat de omzet van AquaServa/Biobeheer is toegenomen en dat de winstgevendheid is verbeterd. Daarbij worden stappen gezet om de samenwerking tussen de bedrijven te intensiveren en de bedrijfsprocessen verder te automatiseren. Ook de orderintake ontwikkelt zich positief.

Bij GNS Brinkman is sprake van een hogere omzet en een beter resultaat, mede als gevolg van de verbeterde conjunctuur. Bij Axess/Get-Up was – mede door de overgenomen activiteiten van Get-Up – sprake van een aarzelende start van het jaar. In de loop van het tweede kwartaal is de orderintake aangetrokken. De focus ligt op de verdere integratie van Get-Up.

Het bestuur van MKB Nedsense is tevreden over de positieve gang van zaken. Op basis van de waarderingen per ultimo 2017, geldt dat AquaServa/Biobeheer (met circa 70%) de zwaarste weging heeft binnen portefeuille van MKB Nedsense, gevolgd door GNS Brinkman (circa 20%) en Axess Get-Up (circa 10%).

MKB Nedsense heeft op 6 juni jl. enkele wijzigingen in de governance aangekondigd. Deze houden verband met de focus van MKB Nedsense op bedrijven met een waarde tot 10 miljoen euro en het streven op termijn naar de opbouw van een eigen organisatie.

Tenslotte wordt meegedeeld dat MKB Nedsense verwacht in derde kwartaal 2018 de belangen van Value8 in Keesmakers (43%) en Warmako (30%) over te nemen.June 22, 2018 06:46


Wijzigingen governance en bestuur Value8 en MKB Nedsense

Dit is een gezamenlijk persbericht van Value8 NV en MKB Nedsense.

Value8 heeft bij de recente trading update aangekondigd de organisatie aan te passen aan de nieuwe structuur. Dit houdt onder meer een reductie in van het holding-team. Deze (voorgenomen) reductie is mede ingegeven door de overdracht van een aantal bedrijven aan MKB Nedsense en de focus op een beperkt aantal grotere portefeuillebedrijven. MKB Nedsense streeft naar de opbouw van een eigen organisatie.

Mede in het kader van deze stappen worden de volgende wijzigingen gecommuniceerd.

Value8: Raad van Bestuur/CFO

 • Remko Herschel, CFO, heeft aangegeven meer tijd te willen besteden aan zijn eigen bedrijven (CFO-as-a-service en Vikariat). Hij zal daardoor vanaf 1 augustus 2018 niet langer de part-time CFO positie bekleden binnen het bestuur. De heer Herschel zal vanuit Vikariat, als consultant, verbonden blijven aan Value8 en MKB Nedsense.
 • Voor de parttime CFO positie binnen het bestuur zal – in verband met de nieuwe structuur – geen opvolger worden gezocht. Als gevolg daarvan zal het bestuur van Value8 vanaf 1 augustus 2018 weer uit twee personen bestaan.
 • Een deel van de taken van de heer Herschel zal worden ingevuld door een nieuw aan te trekken director accounting & reporting en een senior controller.
 • In dat kader wordt meegedeeld dat Value8 zich heeft versterkt met Richard Meegdes die, met ingang van 1 juli 2018, als senior controller in dienst treedt.

Value8: Raad van Commissarissen

 • Op 7 juni a.s. zal de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Value8 besluiten over de voorgenomen benoeming van oud-vice premier Roelf de Boer tot lid van de Raad van Commissarissen. De heer De Boer is voormalig minister van Verkeer en Waterstaat en voormalig Wethouder in Rotterdam; hij was daarvoor onder meer werkzaam bij Furness en Nedlloyd.
 • Op dezelfde datum zal Jaap van Duijn aftreden als lid (en voorzitter) van de Raad van Commissarissen. Hij heeft de functie van commissaris tweemaal vier jaar vervuld. Vorig jaar is hij voor de termijn van één jaar herbenoemd.
 • Indien de AVA instemt met de voorgenomen benoeming van de heer De Boer – waar Value8 thans vanuit gaat – zal hij het voorzitterschap op zich nemen.
 • Voorts heeft Abel Slippens aangegeven dat hij zijn commissariaten wenst af te bouwen. In dat kader is hij reeds bij andere vennootschappen teruggetreden. De heer Slippens verwacht op de aandeelhoudersvergadering van 2019 terug te treden als Value8-commissaris.

MKB Nedsense

 • MKB Nedsense – dat op 22 juni 2018 haar Algemene Vergadering van Aandeelhouders houdt – is voornemens een BAVA bijeen te roepen voor de benoeming van Roland Hogenelst tot commissaris van de vennootschap. De heer Hogenelst is succesvol horeca-ondernemer. Hij is eigenaar van de franchiseformules La Cubanita, Proeflokaal Bregje, Heinde & Ver en Horecagroothandel Waddinxveen. Hij heeft aangegeven in eerste instantie voor één jaar benoemd te willen worden.
 • Voorts is MKB Nedsense voornemens om in de tweede helft van 2018 een nieuwe algemeen manager aan te stellen. Beoogd is dat deze manager de rol van de huidige bestuurder overneemt.
 • Tevens zal Jeroen de Vries (thans Technical Officer bij Value8) het komende jaar bij MKB Nedsense als operationeel manager ingezet worden om de integratie van Axess en Get-Up te begeleiden.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Value8 vindt plaats op 7 juni a.s.. De vergadering van MKB Nedsense NV wordt op 22 juni a.s. gehouden.

Value8 NV
MKB Nedsense NVJune 6, 2018 06:50


Persberichten

Vul uw e-mail adres in
om onze persberichten te ontvangen:
Naam:
E-mail adres: