Persberichten

NedSense wordt investeringsmaatschappij MKB Nedsense

NedSense Enterprises NV (NedSense) heeft overeenstemming bereikt met Value8 over de verkrijging van een aantal MKB-belangen. Indien deze transactie wordt gerealiseerd zal NedSense zich als investeringsmaatschappij focussen op investering in en groei van MKB ondernemingen. Voornemen is om de statutaire naam van NedSense Enterprises NV te wijzigen in MKB Nedsense NV.


De voorgenomen overname betreft de volgende bedrijven en belangen:


100% Axess Liften
100% AmsterdamGold
100% AquaServa / Biobeheer
67,5% BK Group
100% GNS Brinkman
43% Keesmakers
30% Warmako

 
De voorlopige overnamesom is vastgesteld op 15 miljoen euro. Deze zal, ervan uitgaand dat de voorgenomen transactie doorgang vindt en definitieve overeenstemming wordt bereikt over de finale modaliteiten, als volgt worden betaald:

bedrag beschrijving
0,7 miljoen in contanten
6,3 miljoen Achtergestelde Converteerbare lening te converteren in 63 miljoen (nieuw uit te geven) aandelen Nedsense tegen een koers van 0,10 euro. De rente bedraagt 1,25 procent per kwartaal en wordt – tenzij de rente wordt betaald – elk kwartaal bijgeschreven bij de hoofdsom. Ook voor de bijgeschreven rente geldt een conversiemogelijkheid. De looptijd van deze lening is 5 jaar.
7,0 miljoen Vendor loan. De rente bedraagt 1,45 procent per kwartaal en wordt – tenzij de rente wordt betaald – elk kwartaal bijgeschreven bij de hoofdsom. De looptijd van deze lening is 4,5 jaar. Eventuele verkopen van deelnemingen zullen eerst worden aangewend voor aflossing van deze Vendor Loan.
Voorts verkrijgt Value8 warrants op 20 miljoen aandelen Nedsense tegen een prijs van 0,15 euro per aandeel. Deze warrants hebben een looptijd van 5 jaar.


In het kader van de voorgenomen overname zal een externe partij een waardeanalyse opstellen, alvorens tot een definitieve transactie wordt overgegaan. De uitkomst van deze waardeanalyse zal met aandeelhouders worden gedeeld.

Op basis van de cijfers en de voorlopige budgetten wordt voor deze bedrijven (meerderheidsbelangen) voor 2018 uitgegaan van genormaliseerde ebitda in de bandbreedte van 2,2 tot 3,0 miljoen euro en een omzetniveau van circa 60 miljoen euro. Ongeveer tweederde van de omzet komt voor rekening van AmsterdamGold en BK Group. De belangrijkste bijdrage aan de ebitda komt van AquaServa. De minderheidsbelangen in Keesmakers en Warmako zijn niet in deze berekeningen meegenomen. Voor meer informatie over de betreffende bedrijven wordt verwezen naar het jaarverslag en de jaarrekening van Value8 alsmede naar de websites van de betreffende ondernemingen.Tevens is het voornemen om vanaf 2018 te rapporteren als investment entity en gebruik te maken van de consolidatievrijstelling conform IFRS-10. Het voornemen bestaat deze transactie in het eerste kwartaal van 2018 af te ronden. De voorgenomen transactie is onder voorbehoud van de benodigde goedkeuringen.


Op 2 januari 2018 zal een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) worden gehouden waarin de voorgenomen transactie zal worden besproken. Tevens zal – in anticipatie op de overname van deze belangen – worden gevraagd in te stemmen met een statutenwijziging die voorziet in wijziging van de naam in MKB Nedsense.

NedSense zal in een later stadium een nieuwe BAVA bijeenroepen om aan aandeelhouders formele goedkeuring te vragen voor de definitieve transactie.

NedSense enterprises N.V.


NedSense publiceert halfjaarcijfers

NedSense enterprises N.V. (NedSense) heeft in het eerste halfjaar van 2017 een netto resultaat behaald van EUR 40.000 negatief (ofwel -0,1 eurocent per aandeel).

Vorig jaar was het resultaat nog EUR 3,3 miljoen positief door de verkoop van de Loft divisie, waarop een transactieresultaat van EUR 4,2 miljoen werd behaald. Sinds deze transactie is NedSense een BFZA, een beursfonds zonder operationele activiteiten. Het resultaat komt voort uit de doorlopende kosten van de beursnotering. Op 30 juni 2017 had NedSense een eigen vermogen van EUR 850.000 (ofwel circa 2,8 eurocent per aandeel).

Het streven is onverminderd gericht op het realiseren van de verwerving of inbreng van nieuwe activiteiten waarbij een beter perspectief voor de aandeelhouders wordt gecreëerd en een groeiend verdienvermogen ontstaat. In dat kader staat NedSense open voor initiatieven en voorstellen waarmee die doelstelling kan worden bereikt. Hoewel NedSense geregeld wordt benaderd door geïnteresseerde partijen heeft dat nog niet geleid tot een concreet voorstel dat aan aandeelhouders kan worden voorgelegd.

Voor het halfjaarbericht wordt verwezen naar de website van NedSense.

NedSense enterprises NV


Nedsense publiceert jaarverslag

Nedsense maakt bekend dat over het boekjaar in 2016 een nettowinst is gerealiseerd van 3,3 miljoen euro. Dit resultaat is het gevolg van het gerealiseerde transactieresultaat op de verkoop van de Loft activiteiten van 4,18 miljoen euro in combinatie met het  resultaat van de beëindigde activiteiten van -514.000 euro. Daarnaast werd het resultaat gedrukt door de doorlopende kosten, zoals administratiekosten, de kosten van de beursnotering en overige kosten.
De kosten zijn met name toe te rekenen aan het eerste halfjaar en dan met name de periode van voor de transactiedatum. Na de verkoop van de Loft-activiteiten behaalde NedSense geen operationele inkomsten en was de omzet derhalve nihil.  NedSense is een zogenaamde BFZA, een beursfonds zonder operationele activiteiten. Ultimo 2016 had NedSense een eigen vermogen van 850.000 euro.

Het streven op het realiseren van de verwerving of inbreng van nieuwe activiteiten waarbij een beter perspectief voor de aandeelhouders wordt gecreëerd en een groeiend verdienvermogen ontstaat.

Om te beoordelen of een propositie of voorgestelde transactie daaraan voldoet, wordt onder meer gekeken naar de volgende criteria:
– aantrekkelijke waardepropositie voor aandeelhouders;
– winstgevendheid en winst per aandeel;
– perspectief van waardegroei op lange termijn;

Gedurende 2016 heeft NedSense gesproken met diverse partijen die interesse hebben in NedSense. Tot een concreet voorstel tot transactie heeft dat nog niet geleid.

Voor het jaarverslag en de jaarrekening wordt verwezen naar de website van Nedsense.

NedSense actiever op zoek naar reverse listing kandidaten

NedSense enterprises NV deelt mede dat in de gisteren gehouden aandeelhoudersvergadering gesproken is over de toekomst van de beursgenoteerde onderneming. NedSense is een zogenaamde BFZA, een beursfonds zonder operationele activiteiten. In de vergadering is meegedeeld dat NedSense is benaderd door twee partijen die interesse hebben in een reverse listing. Die interesse is evenwel nog niet geconcretiseerd en er is nog geen voorstel aan NedSense voorgelegd. In de vergadering is aangegeven dat NedSense actiever zal gaan zoeken naar reverse listing kandidaten, mede gezien het feit dat de vermogensbasis daalt door het ontbreken van bedrijfsmatige opbrengsten. De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) heeft aangegeven voorstander te zijn van een reverse listing bij NedSense. Daarbij is evenzo aangegeven dat de VEB een voorkeur heeft voor een traject zoals bij Dico International NV, dat als R&S Retail Group NV een nieuw beursleven heeft gekregen en waarbij de bestaande aandeelhouders van Dico International thans een klein belang in een waardevolle onderneming houden.


NedSense publiceert halfjaarcijfers

NedSense enterprises N.V. (NedSense) heeft in het eerste halfjaar van 2016 een netto resultaat behaald van EUR 3,3 miljoen, voornamelijk gerealiseerd door de eerder aangekondigde verkooptransactie van de Loft divisie, waarop een transactieresultaat van EUR 4,2 miljoen is behaald. Na deze transactie is NedSense een BFZA, een beursfonds zonder activiteiten.

Voor het halfjaarbericht wordt verwezen naar de website van NedSense.


Standpuntbepaling Nedsense in kader van bod

Dit is een openbare mededeling van NedSense enterprises N.V. ingevolge artikel 24 lid 2 van het Besluit openbare biedingen Wft (“Bob”). Deze mededeling is niet voor vrijgave, distributie of publicatie, geheel dan wel gedeeltelijk, in of naar de Verenigde Staten van Amerika, Japan of Canada.

De Raad van Bestuur van NedSense enterprises N.V. (‘NedSense’) heeft kennisgenomen van het door Value8 N.V. (‘Value8’) gepubliceerde biedingsbericht (‘Biedingsbericht’) inzake het door Value8 uitgebrachte openbaar overnamebod op alle uitstaande aandelen in het kapitaal van NedSense, voor zover niet reeds door Value8 zelf gehouden (het ‘Bod’). De Raad van Bestuur heeft het Biedingsbericht bestudeerd en haar standpunt bepaald.

Voor de brief met de standpuntbepaling wordt verwezen naar de bijlage en naar de website van Nedsense (www.nedsense.com).


Mededeling NedSense: jaarcijfers 2015

Nedsense Enterprises NV (NedSense) maakt heden de jaarcijfers over het boekjaar 2015 bekend. Deze jaarcijfers hebben betrekking op de periode waarin de vennootschap nog bedrijfsmatige activiteiten ontplooide (LOFT). Inmiddels is NedSense een zogenaamde BZO, een beursfonds zonder operationele activiteiten. Op 4 januari 2016 werd meegedeeld dat een akkoord was bereikt over de verkoop van LOFT aan Ronglian Investments Limited voor een bedrag van 8 miljoen euro, welk bedrag gecorrigeerd zou worden voor het werkkapitaal van LOFT. Op 31 maart 2016 is deze voorgenomen transactie geclosed.

In het boekjaar 2015 daalde de omzet van LOFT van 0,48 miljoen euro tot 0,34 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat van LOFT bedroeg -3,37 miljoen euro tegen -1,51 miljoen euro in 2014. Het eigen vermogen van NedSense daalde van 3,30 miljoen euro (ultimo 2014) naar -1,56 miljoen euro (ultimo 2015). Het aantal uitstaande aandelen bedroeg ultimo 2015 29.912.567.

Dankzij de verkoop van LOFT heeft de vennootschap eind maart 2016 alle leningen kunnen aflossen en is het eigen vermogen weer positief. Begin april 2016 is een dividend betaald van 0,03 euro per aandeel. Ook na deze dividendbetaling is sprake van een positief eigen vermogen. Op 6 april 2016 heeft een Buitengewone Aandeelhoudersvergadering plaatsgevonden waarin een nieuwe Raad van Bestuur en een nieuwe Raad van Commissarissen zijn benoemd.

Voor het jaarverslag over 2015 wordt verwezen naar de website van Nedsense.
Mededeling NedSense


Mededeling NedSense

NedSense enterprises n.v. (“NedSense”) deelt mede dat de gisteren gehouden buitengewone vergadering van aandeelhouders unaniem heeft ingestemd met alle geagendeerde agendapunten, waaronder de benoeming van nieuwe leden voor de raad van bestuur en de raad van commissarissen.


LOFT transaction completed

NedSense enterprises n.v. (“NedSense”) announces that the sale of the LOFT division (the “Transaction”) was completed today.

The purchase price initially amounted to EUR 8.0 million whereby EUR 1.6 million would be put in escrow with a third party escrow agent as additional recourse for the purchaser for a period of 12 months after closing of the Transaction. However, NedSense and the purchaser agreed to lower the purchase price to EUR 7.4 million in exchange for a waiver of all seller warranties (save for fundamental warranties) and the obligation to put a part of the purchase price in escrow. The rationale for this agreement lies in the announced public offer on all outstanding shares in NedSense by Value8, and NedSense’ and the purchaser’s corresponding need for certainty regarding the value of NedSense.

The sale and purchase agreement includes a working capital purchase price adjustment mechanism. Pursuant to this mechanism the purchase price has been increased with EUR 0.6 million, resulting in an adjusted total purchase price of EUR 8.0 million.

The proceeds of the Transaction will be used to repay all outstanding debt of NedSense.
The cost related to the Transaction and anticipated total expenses for NedSense in 2016 are currently estimated by NedSense management to be approximately EUR 1.75 million.

In addition, an interim dividend of EUR 0.03 per NedSense ordinary share will be distributed shortly after closing of the Transaction.


Closing of Loft transaction delayed – transaction expected to close on 31 March 2016

NedSense enterprises n.v (“NedSense”) today announces that Ronglian Investments Limited (“Ronglian”) has informed NedSense that closing of the sale of NedSense’s LOFT division (the “Transaction”) needs to be delayed due to certain regulatory requirements regarding transferring funds from China.

NedSense and Ronglian have agreed and expect to confirm in writing shortly to set the date for closing of the Transaction on 31 March 2016, unless otherwise agreed between NedSense and Ronglian.

Parties have furthermore agreed on an amendment to the working capital purchase price adjustment mechanism contained in the sale and purchase agreement between NedSense and Ronglian (the “SPA“). Initially, the purchase price of EUR 8,000,000 was to be adjusted if the actual working capital of LOFT on the closing date of the Transaction was higher or lower than EUR 500,000 negative. This amount is now amended to EUR 750,000 negative. Accordingly, if the actual working capital is less than EUR 750,000 negative, the purchase price will be lowered by such excess on a euro-for-euro basis. If the actual working capital is higher than EUR 750,000 negative, the Purchase Price will be increased by such excess on a euro-for-euro basis. Current expectation of NedSense management is that the LOFT working capital on the closing date of the Transaction will be approximately EUR 0. If this will indeed be the actual working capital of LOFT on the closing date of the Transaction, the purchase price of EUR 8,000,000 will consequently be increased with EUR 750,000, resulting in an aggregate purchase price of EUR 8,750,000.


Persberichten

Vul uw e-mail adres in
om onze persberichten te ontvangen:
Naam:
E-mail adres: