Persberichten

MKB Nedsense zet verdere stappen in eerste halfjaar

Waardering in eerste halfjaar stabiel

Ivesteringsmaatschappij MKB Nedsense heeft in het eerste halfjaar 2019 verdere stappen gezet in het kader van de uitbouw van haar portefeuille. In juni 2019 heeft grootaandeelhouder Value8 aangegeven de converteerbare lening om te zetten in nieuwe aandelen, waarmee het eigen vermogen met circa 4,8 miljoen euro wordt verstrekt. De omzetting zal voor 1 augustus 2019 worden geëffectueerd.

Positieve trend

Het eerste halfjaar werd gekenmerkt door een positieve trend bij de investeringen GNS Brinkman (veiligheidsoplossingen) en Axess (liften), die beiden hun resultaten licht hebben verbeterd ten opzichte van het eerste halfjaar 2018. Voor de waardering en de uitgangspunten van de waardering is aangesloten bij de situatie per 31 december 2018. De waardering van beide investeringen is derhalve vrijwel gelijk aan de waardering eind 2018. De halfjaarcijfers zijn opgesteld op basis van de consolidatievrijstelling voor investeringsmaatschappijen van IFRS10, waarbij de belangen in ondernemingen op reële waarde worden gewaardeerd. Na aftrek van de holdingkosten van MKB Nedsense (inclusief financieringslasten op de converteerbare lening) is het resultaat vrijwel break-even (-0,1 miljoen euro). In het eerste halfjaar betaalde MKB Nedsense nog rentelasten, die vallen als gevolg van de conversie in het tweede halfjaar weg.

Vooruitzichten boekjaar 2019

De vooruitzichten voor het gehele boekjaar 2019 zijn positief. Door de conversie van de leningen stijgt het eigen vermogen fors, wordt MKB Nedsense schuldenvrij en beschikt de investeringsmaatschappij over een ruime kaspositie.

Voorts is MKB Nedsense in gesprek met diverse partijen over de aankoop van en/of inbreng van nieuwe belangen en investeringen. Daarmee wil MKB Nedsense invulling geven aan haar strategie: het opbouwen van een portefeuille MKB-ondernemingen waarmee waarde wordt gecreëerd voor haar aandeelhouders. Voor geheel 2019 verwacht MKB Nedsense – mede door de conversie – een stijging van de intrinsieke waarde per aandeel.

Ten aanzien van de op 22 juni jl. goedgekeurde kapitaalvermindering, kan worden meegedeeld dat MKB Nedsense begin september verwacht deze te kunnen effectueren, waarbij 0,01 euro per aandeel aan de aandeelhouders kan worden uitgekeerd. Het volledige halfjaarbericht zal vandaag de website worden geplaatst. Op de halfjaarcijfers is geen accountantscontrole verricht.

MKB Nedsense N.V.July 24, 2019 18:50


AVA MKB Nedsense keurt alle agendapunten goed

Gisteren, donderdag 20 juni 2019, heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van MKB Nedsense NV plaatsgevonden. MKB Nedsense is verheugd dat de Algemene Vergadering op bijna alle punten unaniem heeft ingestemd met de geagendeerde voorstellen. In de vergadering waren 19.877.213 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd, hetgeen overeenkomt met 58,6% van het uitstaande aandelenkapitaal.


De Algemene Vergadering van Aandeelhouders stemde unaniem in met de vaststelling van de jaarrekening van MKB Nedsense over 2018, alsmede de voorgestelde statutenwijziging inclusief kapitaalvermindering met terugbetaling van 0,01 euro. Ook de agendapunten décharge van de Raad van Bestuur, décharge van de Raad van Commissarissen, en de machtigingen tot uitgifte en inkoop van aandelen werden unaniem aangenomen. De machtiging voor de keuze voor de accountant werd met 100,0% (afgerond) aangenomen.June 21, 2019 08:07


MKB Nedsense versterkt eigen vermogen

Investeringsmaatschappij MKB Nedsense NV heeft bericht ontvangen van Value8 NV dat zij voornemens is om de uitstaande converteerbare lening geheel om te zetten in aandelen. Deze conversie leidt tot een toename van het eigen vermogen met circa 4,8 miljoen euro en tot een forse stijging van de intrinsieke waarde per aandeel. 

Deze converteerbare lening is eind 2017 uitgegeven ter financiering van de aankoop van de technische activiteiten van Value8. Value8 had tot 2022 het recht om deze lening te converteren in aandelen tegen de koers van 0,10 euro. De vervroegde conversie leidt ook tot een afname van de rentelasten. De effectuering van de conversie zal naar verwachting eind juni plaatvinden, waarna Value8 48 miljoen nieuwe – niet verhandelbare – aandelen A zal ontvangen. Het belang van Value8 zal hierdoor stijgen naar circa 83 procent. 

MKB Nedsense streeft ernaar in 2019 verdere invulling te geven aan haar strategie: waardecreatie door te investeren in MKB-ondernemingen en deze ondernemingen te ondersteunen in hun groeiambities.June 19, 2019 17:46


Aankondiging aandeelhoudersvergadering MKB Nedsense

Op donderdag 20 juni 2019 zal de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van MKB Nedsense worden gehouden. De vergadering vindt plaats in NH Hotel Jan Tabak in Bussum en vangt aan om 13.00 uur. 
 Op de agenda staat een voorstel tot statutenwijziging, die onder meer een kapitaalvermindering bevat. Voorgesteld wordt om de nominale waarde van de aandelen te verlagen van 0,10 euro naar 0,01 euro. 


Op 30 april jl. heeft MKB Nedsense bekendgemaakt een uitkering aan aandeelhouders te willen doen van 0,01 euro per aandeel. Tegen de achtergrond van de voorgestelde statutenwijziging wordt thans voorgesteld om – in plaats van een dividenduitkering van 0,01 euro per aandeel – een uitkering van 0,01 euro per aandeel te doen in het kader van de kapitaalvermindering. Op deze uitkering zal geen dividendbelasting worden ingehouden. 

Voor de oproep, de agenda en de vergaderstukken wordt verwezen naar de website: www.mkbnedsense.nl.  MKB Nedsense N.V.May 10, 2019 07:53


MKB Nedsense keert dividend uit

Investeringsmaatschappij MKB Nedsense NV stelt voor een dividend uit te keren van 1 eurocent per aandeel. Hiermee profiteren aandeelhouders MKB Nedsense mee van de goede gang van zaken in 2018.

De nettowinst over 2018 kwam uit op 1,1 miljoen euro (2017: -0,1 miljoen euro). Het eigen vermogen is gestegen van 0,8 naar 2,5 miljoen euro. De stijging van het eigen vermogen is het gevolg van de verkoopwinst op de desinvestering van AquaServa/Biobeheer en de aandelenemissie van begin 2018. De waardering van de overige investeringen bleef (per saldo) nagenoeg onveranderd. De winst per aandeel bedroeg 3 eurocent. De definitieve cijfers komen overeen met de op 10 april jl. gepubliceerde voorlopige cijfers.

Voor meer informatie wordt verwezen naar het jaarverslag 2018 (en de daarin opgenomen jaarrekening) die vanaf vandaag via de website beschikbaar wordt gesteld. Naar verwachting zal de oproep voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de komende week worden gepubliceerd.April 30, 2019 07:57


MKB Nedsense: forse stijging eigen vermogen in 2018

Investeringsmaatschappij MKB Nedsense NV heeft in 2018 een groei van haar eigen vermogen gerealiseerd van 0,8 naar 2,5 miljoen euro. Deze stijging is het gevolg van de boekwinst op de verkoop van AquaServa/Biobeheer (waterveiligheid en legionella-controle) en de aandelenemissie van begin 2018. Het resultaat over het boekjaar 2018 kwam uit op 1,1 miljoen euro (2017: – 0,1 miljoen euro). De winst per aandeel bedroeg 0,03 euro (2017: 0,00 euro).


MKB Nedsense streeft ernaar in 2019 verdere invulling te geven aan haar strategie: waardecreatie door te investeren in MKB-ondernemingen en deze ondernemingen te ondersteunen in hun groeiambities.
In dat kader worden diverse proposities en acquisitiemogelijkheden geanalyseerd en wordt met een aantal partijen gesproken. MKB Nedsense deelt voorts mee dat de voorgenomen wijzigingen in de corporate governance structuur en de aankoop van het 43% belang in Keesmakers nog niet zijn gerealiseerd.


De in dit persbericht weergegeven cijfers hebben betrekking op de voorlopige cijfers die zijn gebaseerd op de concept jaarrekening 2018. De jaarrekeningcontrole is nog niet afgerond. De verwachting is dat jaarverslag en jaarrekening binnen enkele weken zullen worden gepubliceerd.April 10, 2019 08:05


Trading update MKB Nedsense

Investeringsmaatschappij MKB Nedsense NV publiceert onderstaande trading update om aandeelhouders te informeren over de recente ontwikkelingen.

• Op 13 september heeft MKB Nedsense meegedeeld dat AquaServa/Biobeheer (waterveiligheid en legionella-controle) voor 8,8 miljoen euro is verkocht aan Normec. Deze transactie werd enkele weken later geclosed. De koopsom bestaat uit een contant bedrag van 8,0 miljoen euro en een earn-out van 0,8 miljoen euro. De verkoopopbrengst is duidelijk hoger dan het bedrag waarvoor MKB Nedsense het 100% belang in AquaServa/Biobeheer eind 2017 heeft verkregen.

• Een deel van de koopsom is aangewend voor de aflossing van de vendor loan (oorspronkelijk groot 4,8 miljoen euro) die door Value8 aan MKB Nedsense was verstrekt. Daarmee zijn de balansverhoudingen versterkt en beschikt MKB Nedsense over een substantiële kaspositie.

• Op 15 oktober heeft MKB Nedsense meegedeeld dat het aandeel MKB Nedsense (tickersymbool: NEDSE) met ingang van die datum wordt verhandeld in continue handel (handelsgroep J1). Door de aanstelling van een liquidity provider wordt de verhandelbaarheid van het aandeel verder verbeterd.

• MKB Nedsense is voornemens het 43% belang in Keesmakers over te nemen van Value8. Keesmakers ontwikkelt en verkoopt het merkproduct kees: kaas met een 50% minder verzadigd vet en 25% minder zout ten opzichte van een Goudse kaas van vergelijkbare leeftijd.

• MKB Nedsense is voornemens de komende periode verdere stappen te zetten ter invulling van haar strategie: het opbouwen van een portefeuille MKB-ondernemingen waarmee waarde wordt gecreëerd voor haar aandeelhouders. In dat kader worden diverse proposities en acquisitiemogelijkheden geanalyseerd en wordt met diverse partijen gesproken. Tegen deze achtergrond wordt verwacht dat de voorgenomen wijziging van de governance, waaronder begrepen het aantrekken van een nieuwe bestuurder, in de eerste helft van 2019 zal plaatsvinden.

• MKB Nedsense bevestigt de op 24 september 2018 uitgesproken resultaatsverwachting. Dit betekent dat voor het boekjaar 2018 een duidelijk positief resultaat wordt verwacht.December 4, 2018 08:37


MKB Nedsense met ingang van heden in continue handel

 MKB Nedsense NV is verheugd te kunnen meedelen dat het aandeel MKB Nedsense (tickersymbool: NEDSE) met ingang van heden zal worden verhandeld in continue handel (handelsgroep J1). Door de aanstelling van een liquidity provider wordt de verhandelbaarheid van het aandeel verder verbeterd. MKB Nedsense is van mening dat de overstap naar continue handel past bij het groeiambities van de onderneming.
Tevens wordt meegedeeld dat de verkoop van Aquaserva/Biobeheer (zie persbericht van 13 september 2018) is afgerond. Een deel van de opbrengst is gebruikt voor de aflossing van de vendor loan aan Value8.


October 15, 2018 08:38


Toename eigen vermogen MKB Nedsense

MKB Nedsense heeft in het eerste halfjaar 2018 de waarde van haar portefeuille zien stijgen met 213.000 euro. Door uitgifte van aandelen (februari 2018) nam het eigen vermogen toe van 0,77 miljoen euro naar 1,3 miljoen euro. Na kosten en financieringslasten werd een bescheiden negatief nettoresultaat geboekt: -82.000 euro. In dit resultaat is de boekwinst op de recente verkoop van AquaServa/Biobeheer niet meegenomen. De halfjaarcijfers zijn opgesteld op basis van de consolidatievrijstelling van IFRS10, waarbij de belangen in ondernemingen op reële waarde worden gewaardeerd.

Voor MKB Nedsense is in 2017 een nieuw perspectief ontstaan door de omvorming naar een investeringsmaatschappij voor MKB bedrijven. Op 29 december 2017 heeft MKB Nedsense drie technische ondernemingen – Axess/Get- Up (liften), AquaServa/Biobeheer (waterbeheer) en GNS Brinkman (veiligheidsoplossingen) – voor 10 miljoen euro overgenomen van Value8. De activiteiten ontwikkelden zich gedurende de eerste helft van 2018 conform verwachting.

Op 13 september jl. heeft MKB Nedsense bekendgemaakt de activiteiten van AquaServa/Biobeheer te hebben verkocht voor 8,0 miljoen euro, plus een earnout van 0,8 miljoen euro. Met een deel van de opbrengsten zal de vendor loan worden afgelost aan Value8.

Vooruitzichten boekjaar 2018
De vooruitzichten voor het gehele boekjaar 2018 zijn positief. De verwachting is dat het eigen vermogen verder zal toenemen. Bovendien wordt – dankzij de boekwinst op de verkoop van AquaServa/Biobeheer – een duidelijk positief jaarresultaat verwacht. MKB Nedsense is voornemens verdere stappen te zetten ter invulling van haar strategie: het opbouwen van een portefeuille MKB-ondernemingen waarmee waarde wordt gecreëerd voor haar aandeelhouders.

Het volledige halfjaarbericht zal uiterlijk op 24 september 2018 op de website worden geplaatst. Op de halfjaarcijfers is geen accountantscontrole verricht.September 24, 2018 08:39


MKB Nedsense verkoopt AquaServa/BioBeheer aan Normec Group

Verkoopprijs 8,8 miljoen euro

Investeringsmaatschappij MKB Nedsense deelt mede dat zij AquaServa/Biobeheer (waterveiligheid en legionella-controle) voor 8,8 miljoen euro verkoopt aan Normec, een onafhankelijke organisatie actief op het gebied van testen, inspecteren, certificeren en compliance. De koopsom bestaat uit een contant bedrag van 8,0 miljoen euro en een earn-out van 0,8 miljoen euro. De earn-out is afhankelijk van de winstgevendheid in de komende vier jaar. De closing van de transactie wordt binnen enkele weken verwacht. De verkoopprijs – inclusief earnout – ligt 24 procent boven de boekwaarde van het belang en eveneens 24% boven de prijs waarvoor het belang eind 2017 is verkregen. Voorts heeft AquaServa/BioBeheer in 2018 in twee tranches in totaal 0,65 miljoen euro dividend uitgekeerd.

Over AquaServa / BioBeheer
De activiteiten van AquaServa omvatten advisering, monsteranalyses, keuringen, risicoanalyses en installatieaanpassingen. In maart 2016 nam AquaServa het in Rotterdam gevestigde BioBeheer over. BioBeheer is een onafhankelijk bacteriologisch onderzoeksbureau en heeft een toonaangevend, geaccrediteerd laboratorium op het gebied van legionella en microbiologisch wateronderzoek en onderzoek naar het binnenmilieu. In 2017 is de focus gelegd op het benutten van de synergievoordelen. De omzet van beide bedrijven bedraagt – opgeteld – circa 8 miljoen euro. In 2017 werd een (genormaliseerd) bedrijfsresultaat (EBITDA) van circa 1 miljoen euro gerealiseerd.

Over Normec Group
Normec is een snelgroeiende Nederlandse onderneming actief op gebied van testen, inspecteren, certificeren en compliance. Met circa 450 werknemers zet Normec zich in voor het zorg dragen van de kwaliteit en veiligheid van de materialen, systemen en producten van klanten. Om dit te realiseren en een goede dienstverlening te leveren, wordt hierbij sterk gefocust op het gebruik van slimme technologie. Normec beschikt reeds over een tweetal laboratoria en een geaccrediteerde certificatie en inspectie instelling, en zal met AquaServa /Biobeheer de komende jaren een bepalende positie in de markt van testen en inspecties in de gebouwde omgeving innemen.

De belangrijkste motieven van Normec voor de overname van AquaServa/BioBeheer zijn:
– de leidende positie die AquaServa en Biobeheer hebben opgebouwd in de markt van advies, onderzoek en beheer van waterinstallaties en gebouwbeheer
– het aanbieden van een full service inspectie concept voor gebouweigenaren en beheerders in combinatie met bestaande inspectie activiteiten van Normec

Voor MKB Nedsense betekent de transactie dat een mooie meerwaarde wordt gerealiseerd op deze investering. AquaServa/BioBeheer werd pas eind december 2017 van Value8 gekocht. Een deel van de opbrengst zal worden aangewend voor de aflossing van de door Value8 verstrekte vendor loan.

Joep Bruins, CEO Normec
“Ik ben erg blij met de overname van AquaServa/BioBeheer. Het bedrijf beschikt over een breed palet aan dienstverlening, heeft een uitstekende reputatie in de markt en vormt een veelbelovende toevoeging aan onze huidige inspectie-activiteiten. In 2018 heeft het team van AquaServa /BioBeheer hard gewerkt om een mooie groei te realiseren en wij verheugen ons erop om dit groeipad samen met het management en de medewerkers voort te zetten.”

Peter Paul de Vries, CEO MKB Nedsense:
“Wij zijn trots op de ontwikkeling die AquaServa en BioBeheer de afgelopen jaren hebben doorgemaakt. Voor de volgende fase van het bedrijf is Normec een uitstekende partner. De opbrengst van de verkoop toont aan dat MKB Nedsense als investeringsmaatschappij over mooie en waardevolle bedrijven beschikt. Bovendien laten we zien een mooi rendement op het geïnvesteerde vermogen te kunnen realiseren.”September 13, 2018 08:24


Persberichten

Vul uw e-mail adres in
om onze persberichten te ontvangen:
Naam:
E-mail adres: