MKB Nedsense boekt beperkt negatief resultaat in 2020

Axess en GNS Brinkman behalen positief bedrijfsresultaat

Investeringsmaatschappij MKB Nedsense heeft over 2020 een licht negatief resultaat geboekt (-0,6 miljoen euro). De cijfers over het kalenderjaar 2020 zijn opgesteld op basis van de consolidatievrijstelling voor investeringsmaatschappijen (IFRS10), waarbij de belangen in ondernemingen op reële waarde worden gewaardeerd. Het resultaat is toe te schrijven aan een lagere waardering per ultimo 2020 van de 100% belangen in Axess (liften) en GNS Brinkman (veiligheidsoplossingen).

Axess en GNS Brinkman dankzij sterk slotkwartaal operationeel winstgevend
Zowel GNS Brinkman (veiligheidsoplossingen) als Axess (liften) ondervonden in 2020 negatieve effecten van de Covid-19 pandemie. Die leidde tot minder vraag vanuit de retailsector, uitstel van projecten en daarmee tot een negatieve aanpassing van de waarderingen.
Dankzij een sterk slot van 2020 wist GNS Brinkman deze negatieve impact te beperken. De jaaromzet kwam uit op 5,3 miljoen euro met een EBITDA (hierna: bedrijfsresultaat) van 0,3 miljoen euro positief (2019: break even). Axess boekte een omzet van 2,5 miljoen euro en behaalde eveneens een positief bedrijfsresultaat (0,1 miljoen euro). De totale omzet over 2020 van deze twee bedrijven bedraagt daardoor 7,8 miljoen euro met een bedrijfsresultaat van 0,4 miljoen euro.

Liquide middelen beschikbaar voor investeringen, geen schulden
Naast deze belangen beschikt MKB Nedsense over ruim 2,4 miljoen euro liquide middelen. Deze liquide middelen zijn eind 2020 rentedragend uitgezet bij Value8 N.V, waarbij dit bedrag op korte termijn opvraagbaar is en direct kan worden ingezet voor investeringen. Het eigen vermogen bedraagt ultimo 2020 6,1 miljoen euro, de vennootschap heeft geen schulden.

Focus op ICT-sector
In november 2020 heeft MKB Nedsense bekendgemaakt dat de investeringsfocus in toenemende mate gelegd zal worden op de ICT-sector (informatie, communicatie en technologie). MKB Nedsense is – met GNS Brinkman en Axess – al actief in de technologiesector. De verwachting is dat de ICT sector, die in Corona-jaar 2020 relatief goed heeft gepresteerd, ook op lange termijn goede groeiperspectieven biedt. MKB Nedsense is in gesprek met een aantal technologie ondernemingen over deelname, overname en/of het verstrekken van aanvullend groeikapitaal. Er is geen zekerheid dat deze trajecten tot (een of meer) transacties zullen leiden.

MKB Nedsense N.V.

Het boekjaar van MKB Nedsense loopt van 1 januari 2019 tot en met 30 december 2020. Dit persbericht heeft betrekking op het kalenderjaar 2020. Op deze voorlopige cijfers is geen accountantscontrole toegepast.