MKB Nedsense: forse stijging eigen vermogen in 2018

Investeringsmaatschappij MKB Nedsense NV heeft in 2018 een groei van haar eigen vermogen gerealiseerd van 0,8 naar 2,5 miljoen euro. Deze stijging is het gevolg van de boekwinst op de verkoop van AquaServa/Biobeheer (waterveiligheid en legionella-controle) en de aandelenemissie van begin 2018. Het resultaat over het boekjaar 2018 kwam uit op 1,1 miljoen euro (2017: – 0,1 miljoen euro). De winst per aandeel bedroeg 0,03 euro (2017: 0,00 euro).


MKB Nedsense streeft ernaar in 2019 verdere invulling te geven aan haar strategie: waardecreatie door te investeren in MKB-ondernemingen en deze ondernemingen te ondersteunen in hun groeiambities.
In dat kader worden diverse proposities en acquisitiemogelijkheden geanalyseerd en wordt met een aantal partijen gesproken. MKB Nedsense deelt voorts mee dat de voorgenomen wijzigingen in de corporate governance structuur en de aankoop van het 43% belang in Keesmakers nog niet zijn gerealiseerd.


De in dit persbericht weergegeven cijfers hebben betrekking op de voorlopige cijfers die zijn gebaseerd op de concept jaarrekening 2018. De jaarrekeningcontrole is nog niet afgerond. De verwachting is dat jaarverslag en jaarrekening binnen enkele weken zullen worden gepubliceerd.