MKB Nedsense publiceert jaarcijfers 

MKB Nedsense heeft over het boekjaar 2017 een netto resultaat behaald van 82 duizend euro negatief (ofwel – 0,003 euro per aandeel). De resultaten hebben betrekking op een jaar waarin MKB Nedsense geen operationele activiteiten ontplooide, geen omzet realiseerde en – tot 29 december 2017 – nog geen belangen had verworven. Het resultaat komt voort uit de doorlopende kosten van de beursnotering.  In 2016 bedroeg het resultaat nog 3,3 miljoen positief (0,11 euro per aandeel) door de verkoop van de Loft divisie, waarop een transactieresultaat van 4,2 miljoen euro werd behaald. Het eigen vermogen daalde in 2017 licht van 0,85 miljoen euro naar 0,77 miljoen euro. Na balansdatum is het eigen vermogen versterkt door de uitgifte van aandelen ten bedrage van 0,64 miljoen euro. Bovenstaande cijfers zijn ontleend aan de concept-jaarrekening 2017 die zich in de afrondende fase bevindt. MKB Nedsense verwacht binnen enkele dagen het jaarverslag 2017, inclusief de gecontroleerde jaarrekening, te publiceren. De jaarrekening is opgesteld op basis van de consolidatievrijstelling van IFRS10, vanwege de wijziging naar een investeringsmaatschappij. Op balansdatum worden de belangen in ondernemingen op reële waarde gewaardeerd. Het effect op het resultaat over 2017 en het eigen vermogen  per balansdatum van deze stelselwijziging is nihil.
Nieuw perspectief: investeren in MKB-bedrijven 
Voor MKB Nedsense is in 2017 een nieuw perspectief ontstaan door de omvorming naar een investeringsmaatschappij voor MKB bedrijven. Op 22 november 2017 heeft MKB Nedsense bekendgemaakt dat zij overeenstemming had bereikt over de verwerving van MKB-belangen van Value8. Op 29 december 2017 is het eerste deel van deze transactie geëffectueerd. Het betreft de aankoop van drie technische ondernemingen die onderdeel uitmaken van de Value8 Tech Group: Axess/Get- Up (liften), AquaServa/Biobeheer (waterbeheer) en GNS Brinkman (veiligheidsoplossingen). Inmiddels is de definitieve transactiewaarde voor de aankoop van deze drie ondernemingen vastgesteld op 10,003 miljoen euro. dit is vrijwel gelijk aan de voorlopige transactiewaarde van 10 miljoen euro zoals gepubliceerd op 29 december 2017.

Verdere groei van de portefeuille
Het voornemen bestaat om nog een viertal belangen van Value8 over te nemen. Dat voornemen is evenwel nog niet gerealiseerd. MKB Nedsense heeft aangegeven dat deze stap onder voorbehoud is van goedkeuring door de relevante toezichthouders, onder meer in het kader van vergunningen. Zodra daaromtrent nadere mededelingen kunnen worden gedaan, zullen die via een persbericht worden gecommuniceerd. Voorts is MKB Nedsense voornemens de komende 12 maanden actief te zoeken naar verdere uitbreiding van haar portefeuille en het opzetten van een zelfstandige organisatie.
Directie en Raad van Commissarissen van MKB Nedsense zien goede perspectieven voor de verdere ontwikkeling van MKB Nedsense als investeringsmaatschappij. De verwerving van de drie ondernemingen biedt MKB Nedsense niet alleen interessante marktposities, maar ook een positieve cashflow en perspectief van waardegroei.