MKB Nedsense zet verdere stappen in eerste halfjaar

Waardering in eerste halfjaar stabiel

Ivesteringsmaatschappij MKB Nedsense heeft in het eerste halfjaar 2019 verdere stappen gezet in het kader van de uitbouw van haar portefeuille. In juni 2019 heeft grootaandeelhouder Value8 aangegeven de converteerbare lening om te zetten in nieuwe aandelen, waarmee het eigen vermogen met circa 4,8 miljoen euro wordt verstrekt. De omzetting zal voor 1 augustus 2019 worden geëffectueerd.

Positieve trend

Het eerste halfjaar werd gekenmerkt door een positieve trend bij de investeringen GNS Brinkman (veiligheidsoplossingen) en Axess (liften), die beiden hun resultaten licht hebben verbeterd ten opzichte van het eerste halfjaar 2018. Voor de waardering en de uitgangspunten van de waardering is aangesloten bij de situatie per 31 december 2018. De waardering van beide investeringen is derhalve vrijwel gelijk aan de waardering eind 2018. De halfjaarcijfers zijn opgesteld op basis van de consolidatievrijstelling voor investeringsmaatschappijen van IFRS10, waarbij de belangen in ondernemingen op reële waarde worden gewaardeerd. Na aftrek van de holdingkosten van MKB Nedsense (inclusief financieringslasten op de converteerbare lening) is het resultaat vrijwel break-even (-0,1 miljoen euro). In het eerste halfjaar betaalde MKB Nedsense nog rentelasten, die vallen als gevolg van de conversie in het tweede halfjaar weg.

Vooruitzichten boekjaar 2019

De vooruitzichten voor het gehele boekjaar 2019 zijn positief. Door de conversie van de leningen stijgt het eigen vermogen fors, wordt MKB Nedsense schuldenvrij en beschikt de investeringsmaatschappij over een ruime kaspositie.

Voorts is MKB Nedsense in gesprek met diverse partijen over de aankoop van en/of inbreng van nieuwe belangen en investeringen. Daarmee wil MKB Nedsense invulling geven aan haar strategie: het opbouwen van een portefeuille MKB-ondernemingen waarmee waarde wordt gecreëerd voor haar aandeelhouders. Voor geheel 2019 verwacht MKB Nedsense – mede door de conversie – een stijging van de intrinsieke waarde per aandeel.

Ten aanzien van de op 22 juni jl. goedgekeurde kapitaalvermindering, kan worden meegedeeld dat MKB Nedsense begin september verwacht deze te kunnen effectueren, waarbij 0,01 euro per aandeel aan de aandeelhouders kan worden uitgekeerd. Het volledige halfjaarbericht zal vandaag de website worden geplaatst. Op de halfjaarcijfers is geen accountantscontrole verricht.

MKB Nedsense N.V.