Persberichten

AVA MKB Nedsense stemt in met agendavoorstellen

MKB Nedsense NV, de investeringsmaatschappij die zich richt op investering in en groei van MKB ondernemingen in het segment tot 10 miljoen euro, maakt de stemuitslagen bekend van de afgelopen vrijdag (22 juni 2018) gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De vergadering heeft met alle voorgestelde agendapunten ingestemd.
nr
Agendapunten
voor
tegen
2b
Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2017
100,0%
0,0%
3b
Voorstel tot uitkering dividend
100,0%
0,0%
4.
Voorstel tot het verlenen van decharge aan de Raad van Bestuur
100,0%
0,0%
5.
Voorstel tot het verlenen van decharge aan de Raad van Commissarissen
100,0%
0,0%
6.
Aanwijzing RvB tot uitgifte van aandelen en toekenning rechten
100,0%
0,0%
7.
Aanwijzing RvB tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten
100,0%
0,0%
8.
Machtiging RvB tot verwerving aandelen in het kapitaal
100,0%
0,0%
10.
Herbenoeming van de externe accountant
100,0%
0,0%


June 26, 2018 08:30


Positieve ontwikkeling bedrijven MKB Nedsense

Eind december 2017 heeft MKB Nedsense NV een drietal bedrijven overgenomen. Dit betreft AquaServa/Biobeheer (legionellacontrole, waterveiligheid), Axess Get-Up (platformliften en liftsystemen) en GNS Brinkman (rolluiken, brandsystemen).

MKB Nedsense NV is een investeringsmaatschappij en rapporteert uit dien hoofde over de waarde en waardeontwikkeling van haar belangen en bedrijven.

Ten aanzien van de gang van zaken in de eerste vier maanden van 2018 kan worden gemeld dat de omzet van AquaServa/Biobeheer is toegenomen en dat de winstgevendheid is verbeterd. Daarbij worden stappen gezet om de samenwerking tussen de bedrijven te intensiveren en de bedrijfsprocessen verder te automatiseren. Ook de orderintake ontwikkelt zich positief.

Bij GNS Brinkman is sprake van een hogere omzet en een beter resultaat, mede als gevolg van de verbeterde conjunctuur. Bij Axess/Get-Up was – mede door de overgenomen activiteiten van Get-Up – sprake van een aarzelende start van het jaar. In de loop van het tweede kwartaal is de orderintake aangetrokken. De focus ligt op de verdere integratie van Get-Up.

Het bestuur van MKB Nedsense is tevreden over de positieve gang van zaken. Op basis van de waarderingen per ultimo 2017, geldt dat AquaServa/Biobeheer (met circa 70%) de zwaarste weging heeft binnen portefeuille van MKB Nedsense, gevolgd door GNS Brinkman (circa 20%) en Axess Get-Up (circa 10%).

MKB Nedsense heeft op 6 juni jl. enkele wijzigingen in de governance aangekondigd. Deze houden verband met de focus van MKB Nedsense op bedrijven met een waarde tot 10 miljoen euro en het streven op termijn naar de opbouw van een eigen organisatie.

Tenslotte wordt meegedeeld dat MKB Nedsense verwacht in derde kwartaal 2018 de belangen van Value8 in Keesmakers (43%) en Warmako (30%) over te nemen.June 22, 2018 06:46


Wijzigingen governance en bestuur Value8 en MKB Nedsense

Dit is een gezamenlijk persbericht van Value8 NV en MKB Nedsense.

Value8 heeft bij de recente trading update aangekondigd de organisatie aan te passen aan de nieuwe structuur. Dit houdt onder meer een reductie in van het holding-team. Deze (voorgenomen) reductie is mede ingegeven door de overdracht van een aantal bedrijven aan MKB Nedsense en de focus op een beperkt aantal grotere portefeuillebedrijven. MKB Nedsense streeft naar de opbouw van een eigen organisatie.

Mede in het kader van deze stappen worden de volgende wijzigingen gecommuniceerd.

Value8: Raad van Bestuur/CFO

 • Remko Herschel, CFO, heeft aangegeven meer tijd te willen besteden aan zijn eigen bedrijven (CFO-as-a-service en Vikariat). Hij zal daardoor vanaf 1 augustus 2018 niet langer de part-time CFO positie bekleden binnen het bestuur. De heer Herschel zal vanuit Vikariat, als consultant, verbonden blijven aan Value8 en MKB Nedsense.
 • Voor de parttime CFO positie binnen het bestuur zal – in verband met de nieuwe structuur – geen opvolger worden gezocht. Als gevolg daarvan zal het bestuur van Value8 vanaf 1 augustus 2018 weer uit twee personen bestaan.
 • Een deel van de taken van de heer Herschel zal worden ingevuld door een nieuw aan te trekken director accounting & reporting en een senior controller.
 • In dat kader wordt meegedeeld dat Value8 zich heeft versterkt met Richard Meegdes die, met ingang van 1 juli 2018, als senior controller in dienst treedt.

Value8: Raad van Commissarissen

 • Op 7 juni a.s. zal de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Value8 besluiten over de voorgenomen benoeming van oud-vice premier Roelf de Boer tot lid van de Raad van Commissarissen. De heer De Boer is voormalig minister van Verkeer en Waterstaat en voormalig Wethouder in Rotterdam; hij was daarvoor onder meer werkzaam bij Furness en Nedlloyd.
 • Op dezelfde datum zal Jaap van Duijn aftreden als lid (en voorzitter) van de Raad van Commissarissen. Hij heeft de functie van commissaris tweemaal vier jaar vervuld. Vorig jaar is hij voor de termijn van één jaar herbenoemd.
 • Indien de AVA instemt met de voorgenomen benoeming van de heer De Boer – waar Value8 thans vanuit gaat – zal hij het voorzitterschap op zich nemen.
 • Voorts heeft Abel Slippens aangegeven dat hij zijn commissariaten wenst af te bouwen. In dat kader is hij reeds bij andere vennootschappen teruggetreden. De heer Slippens verwacht op de aandeelhoudersvergadering van 2019 terug te treden als Value8-commissaris.

MKB Nedsense

 • MKB Nedsense – dat op 22 juni 2018 haar Algemene Vergadering van Aandeelhouders houdt – is voornemens een BAVA bijeen te roepen voor de benoeming van Roland Hogenelst tot commissaris van de vennootschap. De heer Hogenelst is succesvol horeca-ondernemer. Hij is eigenaar van de franchiseformules La Cubanita, Proeflokaal Bregje, Heinde & Ver en Horecagroothandel Waddinxveen. Hij heeft aangegeven in eerste instantie voor één jaar benoemd te willen worden.
 • Voorts is MKB Nedsense voornemens om in de tweede helft van 2018 een nieuwe algemeen manager aan te stellen. Beoogd is dat deze manager de rol van de huidige bestuurder overneemt.
 • Tevens zal Jeroen de Vries (thans Technical Officer bij Value8) het komende jaar bij MKB Nedsense als operationeel manager ingezet worden om de integratie van Axess en Get-Up te begeleiden.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Value8 vindt plaats op 7 juni a.s.. De vergadering van MKB Nedsense NV wordt op 22 juni a.s. gehouden.

Value8 NV
MKB Nedsense NVJune 6, 2018 06:50


MKB Nedsense publiceert jaarcijfers 

MKB Nedsense heeft over het boekjaar 2017 een netto resultaat behaald van 82 duizend euro negatief (ofwel – 0,003 euro per aandeel). De resultaten hebben betrekking op een jaar waarin MKB Nedsense geen operationele activiteiten ontplooide, geen omzet realiseerde en – tot 29 december 2017 – nog geen belangen had verworven. Het resultaat komt voort uit de doorlopende kosten van de beursnotering.  In 2016 bedroeg het resultaat nog 3,3 miljoen positief (0,11 euro per aandeel) door de verkoop van de Loft divisie, waarop een transactieresultaat van 4,2 miljoen euro werd behaald. Het eigen vermogen daalde in 2017 licht van 0,85 miljoen euro naar 0,77 miljoen euro. Na balansdatum is het eigen vermogen versterkt door de uitgifte van aandelen ten bedrage van 0,64 miljoen euro. Bovenstaande cijfers zijn ontleend aan de concept-jaarrekening 2017 die zich in de afrondende fase bevindt. MKB Nedsense verwacht binnen enkele dagen het jaarverslag 2017, inclusief de gecontroleerde jaarrekening, te publiceren. De jaarrekening is opgesteld op basis van de consolidatievrijstelling van IFRS10, vanwege de wijziging naar een investeringsmaatschappij. Op balansdatum worden de belangen in ondernemingen op reële waarde gewaardeerd. Het effect op het resultaat over 2017 en het eigen vermogen  per balansdatum van deze stelselwijziging is nihil.
Nieuw perspectief: investeren in MKB-bedrijven 
Voor MKB Nedsense is in 2017 een nieuw perspectief ontstaan door de omvorming naar een investeringsmaatschappij voor MKB bedrijven. Op 22 november 2017 heeft MKB Nedsense bekendgemaakt dat zij overeenstemming had bereikt over de verwerving van MKB-belangen van Value8. Op 29 december 2017 is het eerste deel van deze transactie geëffectueerd. Het betreft de aankoop van drie technische ondernemingen die onderdeel uitmaken van de Value8 Tech Group: Axess/Get- Up (liften), AquaServa/Biobeheer (waterbeheer) en GNS Brinkman (veiligheidsoplossingen). Inmiddels is de definitieve transactiewaarde voor de aankoop van deze drie ondernemingen vastgesteld op 10,003 miljoen euro. dit is vrijwel gelijk aan de voorlopige transactiewaarde van 10 miljoen euro zoals gepubliceerd op 29 december 2017.

Verdere groei van de portefeuille
Het voornemen bestaat om nog een viertal belangen van Value8 over te nemen. Dat voornemen is evenwel nog niet gerealiseerd. MKB Nedsense heeft aangegeven dat deze stap onder voorbehoud is van goedkeuring door de relevante toezichthouders, onder meer in het kader van vergunningen. Zodra daaromtrent nadere mededelingen kunnen worden gedaan, zullen die via een persbericht worden gecommuniceerd. Voorts is MKB Nedsense voornemens de komende 12 maanden actief te zoeken naar verdere uitbreiding van haar portefeuille en het opzetten van een zelfstandige organisatie.
Directie en Raad van Commissarissen van MKB Nedsense zien goede perspectieven voor de verdere ontwikkeling van MKB Nedsense als investeringsmaatschappij. De verwerving van de drie ondernemingen biedt MKB Nedsense niet alleen interessante marktposities, maar ook een positieve cashflow en perspectief van waardegroei.

 April 26, 2018 06:34


MKB Nedsense luidt nieuwe fase in met de beursgong

Met de gongslag en de beursopening op Euronext Amsterdam viert MKB Nedsense vandaag, woensdag 28 maart 2018, de omvorming naar een investeringsmaatschappij voor MKB ondernemingen. Vanaf 12 februari 2018 worden de aandelen op Euronext Amsterdam verhandeld onder de naam MKB Nedsense NV.

MKB Nedsense focust zich als investeringsmaatschappij op investering in MKB-ondernemingen (het segment tot 10 miljoen euro waarde) en het ondersteunen van de groeiambities van deze ondernemingen. Nadat op 7 maart jl. de transactie door de AVA is goedgekeurd, is vandaag de transactiedocumentatie tussen MKB Nedsense en Value8 gefinaliseerd.

MKB Nedsense heeft een vliegende start gemaakt met de overname van AquaServa/Biobeheer (waterveiligheid/legionella), GNS Brinkman (branddeuren/rolluiken) en Axess/Get Up (platformliften, liftsystemen). Het komende jaar zal MKB Nedsense diverse stappen zetten voor de uitbouw van de portefeuille. MKB Nedsense staat open voor nieuwe deelnemingen en investeringen om de portefeuille uit te breiden en te verbreden.

In het kader van de omvorming heeft MKB Nedsense tien veel gestelde vragen beantwoord. Deze vragen en de antwoorden zijn hieronder weergegeven.

MKB Nedsense

 

 

10 vragen over MKB Nedsense

MKB Nedsense opent vandaag de beurs in Amsterdam. Via onderstaande Q&A informeert MKB Nedsense haar aandeelhouders over recente ontwikkelingen. Vragen kunnen worden gestuurd via info@mkbnedsense.nl.

1) In november 2017 is aangekondigd dat MKB Nedsense actief zou worden als investeringsmaatschappij voor bedrijven met een waarde tot 10 miljoen euro. Hoe ver is MKB Nedsense met dat proces?

Een aantal van de stappen is al genomen. Eind december 2017 zijn drie bedrijven ingebracht: Axess/Get-Up (liften), GNS Brinkman en AquaServa/BioBeheer. Op 7 maart jl. heeft de aandeelhoudersvergadering van MKB Nedsense unaniem ingestemd met die transactie en bovendien is de naam inmiddels gewijzigd.

2) Hoe is het perspectief van die drie bedrijven?

Dat is gunstig. De kleinste is Axess/Get-Up, het liftenbedrijf. De liften van Axess zijn ook zeer interessant voor de zorgmarkt. Zonder onder- en bovenbouw kan zo’n lift ook in woonhuizen worden ingebouwd. Dat is voor ouderen en minder valide mensen veelal een mooie en betaalbare oplossing. GNS Brinkman profiteert van de aantrekkende bouw- en retailmarkt. AquaServa/BioBeheer is actief in de groeiende markt voor water- en legionellacontrole en behandeling. Klanten zijn veelal zorginstellingen.

3) Wanneer wordt de inbreng van de overige bedrijven verwacht?

MKB Nedsense heeft aangegeven ook voornemens te zijn vier andere belangen in te brengen. Zodra daar mededelingen over kunnen worden gedaan, zal dat via een persbericht worden gecommuniceerd.

4) Is de vorming van MKB Nedsense een reverse listing?

Strikt genomen niet. Het is in eerste instantie een herschikking van bedrijven die onder de Value8 vlag vielen. Daarmee is vooral ook duidelijkheid gecreëerd. Value8 voor beurswaardige bedrijven (> 10 miljoen euro) en investeringen en MKB Nedsense voor de MKB bedrijven met een waarde tot 10 miljoen euro.

5) Toch hebben reverse listings niet zo’n goede pers…..

Dat is alleen in Nederland zo, al zien we die trend snel keren. In Nederland hebben we inmiddels Dutch Star Companies One, een beursvennootschap zonder operationele activiteiten met een kaspositie van 55 miljoen euro. Als daar activiteiten in worden gestopt is dat de facto een reverse listing. Wie daar niet in geïnteresseerd is, moet die aandelen gewoon niet kopen. Overigens zijn ook NYSE Euronext., Burger King en Berkshire Hathaway reverse listings en hetzelfde geldt de facto voor de in Amsterdam genoteerde bedrijven Kendrion, Binck en HAL.

6) De heer De Vries slaat op de gong als topman van MKB Nedsense, terwijl hij ook bij Value8 actief is. Hoelang blijft hij nog CEO van MKB Nedsense?

Het omvormingsproces is in volle gang. Dat betekent dat we voorzien dat in de loop van 2018 er een nieuwe manager komt en misschien, breder, een nieuw bestuur. Daar zal de heer De Vries dan geen deel meer van uitmaken. Verder wordt beoogd de portefeuille uit te breiden, waarbij het belang van Value8 op termijn zal kunnen afnemen tot beneden 50 procent.

7) MKB Nedsense richt zich op ondernemingen tot 10 miljoen euro waarde. Is dat een aantrekkelijk segment?

Jazeker. Nederland kent veel mooie MKB bedrijven die een goede marktpositie hebben en goede groeikansen. Waardecreatie kan dan worden aangejaagd door add-on acquisities en fusies. Er zijn ook veel mooie familiebedrijven met opvolgingsproblemen. En familiebedrijven waarvan de aandeelhouders (leden van de familie) liquiditeit willen voor hun belang. In zulke gevallen kan MKB-Nedsense een oplossing bieden.

8) Welke sectoren zijn voor MKB Nedsense aantrekkelijk?

Op dit moment denken we vooral aan groeiende bedrijven met een bewezen marktpositie, bijvoorbeeld in de food en de horeca. Dat is ook een aantrekkelijk profiel voor beleggers om – indirect via MKB Nedsense – in te beleggen. Maar laten we de nieuwe manager of managers van MKB Nedsense niet teveel voor de voeten lopen.

9) Hoe gaat MKB Nedsense nieuwe investeringen en belangen financieren?

De gebruikelijke mix bestaat uit cash, bankfinanciering, earnout en vendor loans. Als de omstandigheden gunstig zijn, kunnen belangen worden verkocht. Als beursgenoteerde vennootschap heeft MKB Nedsense daarboven nog de mogelijkheid om te betalen in aandelen of converteerbare obligaties. Dat betekent dat we beschikken over een brede mix aan financieringsinstrumenten.

10) Wanneer komt MKB Nedsense met de jaarcijfers?

Momenteel is de accountant bezig met de controle van de cijfers. De publicatie staat gepland voor eind april, maar indien mogelijk zullen we zeker eerder publiceren. Dan zal ook de definitieve waardering worden vastgesteld van de overgenomen activiteiten en de datum voor de aandeelhoudersvergadering worden bekendgemaakt.March 28, 2018 05:29


Aandeelhouders stemmen unaniem in met aankoop

 

Hedenochtend (7 maart 2018) heeft de aandeelhoudersvergadering van MKB Nedsense N.V. unaniem ingestemd met de aankoop van AquaServa/Biobeheer (waterveiligheid/legionella), GNS Brinkman (branddeuren/rolluiken) en Axess/Get Up (platformliften, liftsystemen).
De gezamenlijke omzet van de verworven ondernemingen bedroeg in 2016 ongeveer 15 miljoen euro, met een EBITDA van 1,0 miljoen euro. Bij de ondernemingen werkten ultimo 2016 132 medewerkers op FTE-basis. De operationele kasstroom bedroeg 1,5 miljoen euro positief. De gezamenlijke omzet en EBITDA van de drie bedrijven zijn naar verwachting in 2017 gestegen.

De overnamesom van de overgenomen activiteiten wordt voldaan in de vorm van een combinatie van contanten, converteerbare lening en warrants. Voor meer informatie over de betreffende bedrijven en de transactie wordt verwezen naar het 162 pagina tellende informatieprospectus. De aandeelhoudersvergadering heeft ook ingestemd met de machtigingen die MKB Nedsense in staat stellen de verplichtingen die uit eventuele conversie voortvloeien na te komen.

MKB Nedsense focust zich als investeringsmaatschappij op investering in MKB-ondernemingen (het segment tot 10 miljoen euro waarde) en het ondersteunen van de groeiambities van deze ondernemingen. Vanaf 12 februari 2018 worden de aandelen verhandeld op Euronext Amsterdam onder de naam MKB Nedsense NV.
MKB Nedsense


March 7, 2018 17:30


Handel in aandelen MKB Nedsense start 12 februari 2018

Met ingang van 12 februari 2018 zal er officieel handel plaatsvinden in aandelen MKB Nedsense NV. MKB Nedsense zal op Euronext Amsterdam ongewijzigd worden verhandeld onder het symbool: NEDSE met ISIN code NL0009312842. De record date voor de naamswijziging is 9 februari 2018.

Op 2 januari 2018 heeft de aandeelhoudersvergadering van Nedsense enterprises N.V. unaniem ingestemd met de wijziging van de statutaire naam in MKB Nedsense N.V. MKB Nedsense focust zich als investeringsmaatschappij op investering in MKB-ondernemingen (het segment tot 10 miljoen euro waarde) en het ondersteunen van de groeiambities van deze ondernemingen.

 February 7, 2018 16:56


MKB Nedsense verstrekt eigen vermogen

MKB Nedsense NV is verheugd mededeling te kunnen doen van een verdere versterking van het eigen vermogen met afgerond 240.000 euro. MKB Nedsense heeft 1.487.433 gewone aandelen MKB Nedsense uitgegeven tegen een uitgiftekoers van 0,16 euro per aandeel. De uitgifte valt binnen de (emissie-)machtiging die is verstrekt door de algemene vergadering van aandeelhouders. Met deze emissie wordt de vermogenspositie van MKB Nedsense versterkt en de financiële slagkracht vergroot. Na de uitgifte bestaat het uitstaande aandelenkapitaal uit 33.900.000 gewone aandelen.January 31, 2018 07:47


Aankondiging BAVA MKB Nedsense

Op 7 maart 2018 zal een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) van MKB Nedsense (voorheen: Nedsense enterprises) worden gehouden. Aan de vergadering wordt voorgesteld om goedkeuring te verlenen aan de transactie waarbij de volgende ondernemingen worden verworven: Axess/Get-Up, AquaServa/BioBeheer en GNS Brinkman. Voor nadere informatie over deze transactie wordt verwezen naar het uitgebreide Informatieprospectus dat op 29 december 2017 is gepubliceerd. Voor de oproep en de agenda wordt verwezen naar de website: www.nedsense.nl.

 January 25, 2018 08:34


MKB Nedsense versterkt eigen vermogen

MKB Nedsense is verheugd mededeling te kunnen doen van een versterking van het eigen vermogen met 400.000 euro. MKB Nedsense heeft 2.500.000 gewone aandelen MKB Nedsense uitgegeven tegen een uitgiftekoers van 0,16 euro per aandeel. De uitgifte valt binnen de (emissie-)machtiging die is verstrekt door de algemene vergadering van aandeelhouders. De opbrengst zal worden aangewend ter versterking van de financiële slagkracht van de onderneming in het kader van de strategiewijziging naar een investeringsmaatschappij. Na de uitgifte bestaat het uitstaande aandelenkapitaal uit 32.412.567 gewone aandelen.


January 11, 2018 17:02


Persberichten

Vul uw e-mail adres in
om onze persberichten te ontvangen:
Naam:
E-mail adres: