Persberichten

MKB Nedsense publiceert jaarcijfers 

MKB Nedsense heeft over het boekjaar 2017 een netto resultaat behaald van 82 duizend euro negatief (ofwel – 0,003 euro per aandeel). De resultaten hebben betrekking op een jaar waarin MKB Nedsense geen operationele activiteiten ontplooide, geen omzet realiseerde en – tot 29 december 2017 – nog geen belangen had verworven. Het resultaat komt voort uit de doorlopende kosten van de beursnotering.  In 2016 bedroeg het resultaat nog 3,3 miljoen positief (0,11 euro per aandeel) door de verkoop van de Loft divisie, waarop een transactieresultaat van 4,2 miljoen euro werd behaald. Het eigen vermogen daalde in 2017 licht van 0,85 miljoen euro naar 0,77 miljoen euro. Na balansdatum is het eigen vermogen versterkt door de uitgifte van aandelen ten bedrage van 0,64 miljoen euro. Bovenstaande cijfers zijn ontleend aan de concept-jaarrekening 2017 die zich in de afrondende fase bevindt. MKB Nedsense verwacht binnen enkele dagen het jaarverslag 2017, inclusief de gecontroleerde jaarrekening, te publiceren. De jaarrekening is opgesteld op basis van de consolidatievrijstelling van IFRS10, vanwege de wijziging naar een investeringsmaatschappij. Op balansdatum worden de belangen in ondernemingen op reële waarde gewaardeerd. Het effect op het resultaat over 2017 en het eigen vermogen  per balansdatum van deze stelselwijziging is nihil.
Nieuw perspectief: investeren in MKB-bedrijven 
Voor MKB Nedsense is in 2017 een nieuw perspectief ontstaan door de omvorming naar een investeringsmaatschappij voor MKB bedrijven. Op 22 november 2017 heeft MKB Nedsense bekendgemaakt dat zij overeenstemming had bereikt over de verwerving van MKB-belangen van Value8. Op 29 december 2017 is het eerste deel van deze transactie geëffectueerd. Het betreft de aankoop van drie technische ondernemingen die onderdeel uitmaken van de Value8 Tech Group: Axess/Get- Up (liften), AquaServa/Biobeheer (waterbeheer) en GNS Brinkman (veiligheidsoplossingen). Inmiddels is de definitieve transactiewaarde voor de aankoop van deze drie ondernemingen vastgesteld op 10,003 miljoen euro. dit is vrijwel gelijk aan de voorlopige transactiewaarde van 10 miljoen euro zoals gepubliceerd op 29 december 2017.

Verdere groei van de portefeuille
Het voornemen bestaat om nog een viertal belangen van Value8 over te nemen. Dat voornemen is evenwel nog niet gerealiseerd. MKB Nedsense heeft aangegeven dat deze stap onder voorbehoud is van goedkeuring door de relevante toezichthouders, onder meer in het kader van vergunningen. Zodra daaromtrent nadere mededelingen kunnen worden gedaan, zullen die via een persbericht worden gecommuniceerd. Voorts is MKB Nedsense voornemens de komende 12 maanden actief te zoeken naar verdere uitbreiding van haar portefeuille en het opzetten van een zelfstandige organisatie.
Directie en Raad van Commissarissen van MKB Nedsense zien goede perspectieven voor de verdere ontwikkeling van MKB Nedsense als investeringsmaatschappij. De verwerving van de drie ondernemingen biedt MKB Nedsense niet alleen interessante marktposities, maar ook een positieve cashflow en perspectief van waardegroei.

 April 26, 2018 06:34


MKB Nedsense luidt nieuwe fase in met de beursgong

Met de gongslag en de beursopening op Euronext Amsterdam viert MKB Nedsense vandaag, woensdag 28 maart 2018, de omvorming naar een investeringsmaatschappij voor MKB ondernemingen. Vanaf 12 februari 2018 worden de aandelen op Euronext Amsterdam verhandeld onder de naam MKB Nedsense NV.

MKB Nedsense focust zich als investeringsmaatschappij op investering in MKB-ondernemingen (het segment tot 10 miljoen euro waarde) en het ondersteunen van de groeiambities van deze ondernemingen. Nadat op 7 maart jl. de transactie door de AVA is goedgekeurd, is vandaag de transactiedocumentatie tussen MKB Nedsense en Value8 gefinaliseerd.

MKB Nedsense heeft een vliegende start gemaakt met de overname van AquaServa/Biobeheer (waterveiligheid/legionella), GNS Brinkman (branddeuren/rolluiken) en Axess/Get Up (platformliften, liftsystemen). Het komende jaar zal MKB Nedsense diverse stappen zetten voor de uitbouw van de portefeuille. MKB Nedsense staat open voor nieuwe deelnemingen en investeringen om de portefeuille uit te breiden en te verbreden.

In het kader van de omvorming heeft MKB Nedsense tien veel gestelde vragen beantwoord. Deze vragen en de antwoorden zijn hieronder weergegeven.

MKB Nedsense

 

 

10 vragen over MKB Nedsense

MKB Nedsense opent vandaag de beurs in Amsterdam. Via onderstaande Q&A informeert MKB Nedsense haar aandeelhouders over recente ontwikkelingen. Vragen kunnen worden gestuurd via info@mkbnedsense.nl.

1) In november 2017 is aangekondigd dat MKB Nedsense actief zou worden als investeringsmaatschappij voor bedrijven met een waarde tot 10 miljoen euro. Hoe ver is MKB Nedsense met dat proces?

Een aantal van de stappen is al genomen. Eind december 2017 zijn drie bedrijven ingebracht: Axess/Get-Up (liften), GNS Brinkman en AquaServa/BioBeheer. Op 7 maart jl. heeft de aandeelhoudersvergadering van MKB Nedsense unaniem ingestemd met die transactie en bovendien is de naam inmiddels gewijzigd.

2) Hoe is het perspectief van die drie bedrijven?

Dat is gunstig. De kleinste is Axess/Get-Up, het liftenbedrijf. De liften van Axess zijn ook zeer interessant voor de zorgmarkt. Zonder onder- en bovenbouw kan zo’n lift ook in woonhuizen worden ingebouwd. Dat is voor ouderen en minder valide mensen veelal een mooie en betaalbare oplossing. GNS Brinkman profiteert van de aantrekkende bouw- en retailmarkt. AquaServa/BioBeheer is actief in de groeiende markt voor water- en legionellacontrole en behandeling. Klanten zijn veelal zorginstellingen.

3) Wanneer wordt de inbreng van de overige bedrijven verwacht?

MKB Nedsense heeft aangegeven ook voornemens te zijn vier andere belangen in te brengen. Zodra daar mededelingen over kunnen worden gedaan, zal dat via een persbericht worden gecommuniceerd.

4) Is de vorming van MKB Nedsense een reverse listing?

Strikt genomen niet. Het is in eerste instantie een herschikking van bedrijven die onder de Value8 vlag vielen. Daarmee is vooral ook duidelijkheid gecreëerd. Value8 voor beurswaardige bedrijven (> 10 miljoen euro) en investeringen en MKB Nedsense voor de MKB bedrijven met een waarde tot 10 miljoen euro.

5) Toch hebben reverse listings niet zo’n goede pers…..

Dat is alleen in Nederland zo, al zien we die trend snel keren. In Nederland hebben we inmiddels Dutch Star Companies One, een beursvennootschap zonder operationele activiteiten met een kaspositie van 55 miljoen euro. Als daar activiteiten in worden gestopt is dat de facto een reverse listing. Wie daar niet in geïnteresseerd is, moet die aandelen gewoon niet kopen. Overigens zijn ook NYSE Euronext., Burger King en Berkshire Hathaway reverse listings en hetzelfde geldt de facto voor de in Amsterdam genoteerde bedrijven Kendrion, Binck en HAL.

6) De heer De Vries slaat op de gong als topman van MKB Nedsense, terwijl hij ook bij Value8 actief is. Hoelang blijft hij nog CEO van MKB Nedsense?

Het omvormingsproces is in volle gang. Dat betekent dat we voorzien dat in de loop van 2018 er een nieuwe manager komt en misschien, breder, een nieuw bestuur. Daar zal de heer De Vries dan geen deel meer van uitmaken. Verder wordt beoogd de portefeuille uit te breiden, waarbij het belang van Value8 op termijn zal kunnen afnemen tot beneden 50 procent.

7) MKB Nedsense richt zich op ondernemingen tot 10 miljoen euro waarde. Is dat een aantrekkelijk segment?

Jazeker. Nederland kent veel mooie MKB bedrijven die een goede marktpositie hebben en goede groeikansen. Waardecreatie kan dan worden aangejaagd door add-on acquisities en fusies. Er zijn ook veel mooie familiebedrijven met opvolgingsproblemen. En familiebedrijven waarvan de aandeelhouders (leden van de familie) liquiditeit willen voor hun belang. In zulke gevallen kan MKB-Nedsense een oplossing bieden.

8) Welke sectoren zijn voor MKB Nedsense aantrekkelijk?

Op dit moment denken we vooral aan groeiende bedrijven met een bewezen marktpositie, bijvoorbeeld in de food en de horeca. Dat is ook een aantrekkelijk profiel voor beleggers om – indirect via MKB Nedsense – in te beleggen. Maar laten we de nieuwe manager of managers van MKB Nedsense niet teveel voor de voeten lopen.

9) Hoe gaat MKB Nedsense nieuwe investeringen en belangen financieren?

De gebruikelijke mix bestaat uit cash, bankfinanciering, earnout en vendor loans. Als de omstandigheden gunstig zijn, kunnen belangen worden verkocht. Als beursgenoteerde vennootschap heeft MKB Nedsense daarboven nog de mogelijkheid om te betalen in aandelen of converteerbare obligaties. Dat betekent dat we beschikken over een brede mix aan financieringsinstrumenten.

10) Wanneer komt MKB Nedsense met de jaarcijfers?

Momenteel is de accountant bezig met de controle van de cijfers. De publicatie staat gepland voor eind april, maar indien mogelijk zullen we zeker eerder publiceren. Dan zal ook de definitieve waardering worden vastgesteld van de overgenomen activiteiten en de datum voor de aandeelhoudersvergadering worden bekendgemaakt.March 28, 2018 05:29


Aandeelhouders stemmen unaniem in met aankoop

 

Hedenochtend (7 maart 2018) heeft de aandeelhoudersvergadering van MKB Nedsense N.V. unaniem ingestemd met de aankoop van AquaServa/Biobeheer (waterveiligheid/legionella), GNS Brinkman (branddeuren/rolluiken) en Axess/Get Up (platformliften, liftsystemen).
De gezamenlijke omzet van de verworven ondernemingen bedroeg in 2016 ongeveer 15 miljoen euro, met een EBITDA van 1,0 miljoen euro. Bij de ondernemingen werkten ultimo 2016 132 medewerkers op FTE-basis. De operationele kasstroom bedroeg 1,5 miljoen euro positief. De gezamenlijke omzet en EBITDA van de drie bedrijven zijn naar verwachting in 2017 gestegen.

De overnamesom van de overgenomen activiteiten wordt voldaan in de vorm van een combinatie van contanten, converteerbare lening en warrants. Voor meer informatie over de betreffende bedrijven en de transactie wordt verwezen naar het 162 pagina tellende informatieprospectus. De aandeelhoudersvergadering heeft ook ingestemd met de machtigingen die MKB Nedsense in staat stellen de verplichtingen die uit eventuele conversie voortvloeien na te komen.

MKB Nedsense focust zich als investeringsmaatschappij op investering in MKB-ondernemingen (het segment tot 10 miljoen euro waarde) en het ondersteunen van de groeiambities van deze ondernemingen. Vanaf 12 februari 2018 worden de aandelen verhandeld op Euronext Amsterdam onder de naam MKB Nedsense NV.
MKB Nedsense


March 7, 2018 17:30


Handel in aandelen MKB Nedsense start 12 februari 2018

Met ingang van 12 februari 2018 zal er officieel handel plaatsvinden in aandelen MKB Nedsense NV. MKB Nedsense zal op Euronext Amsterdam ongewijzigd worden verhandeld onder het symbool: NEDSE met ISIN code NL0009312842. De record date voor de naamswijziging is 9 februari 2018.

Op 2 januari 2018 heeft de aandeelhoudersvergadering van Nedsense enterprises N.V. unaniem ingestemd met de wijziging van de statutaire naam in MKB Nedsense N.V. MKB Nedsense focust zich als investeringsmaatschappij op investering in MKB-ondernemingen (het segment tot 10 miljoen euro waarde) en het ondersteunen van de groeiambities van deze ondernemingen.

 February 7, 2018 16:56


MKB Nedsense verstrekt eigen vermogen

MKB Nedsense NV is verheugd mededeling te kunnen doen van een verdere versterking van het eigen vermogen met afgerond 240.000 euro. MKB Nedsense heeft 1.487.433 gewone aandelen MKB Nedsense uitgegeven tegen een uitgiftekoers van 0,16 euro per aandeel. De uitgifte valt binnen de (emissie-)machtiging die is verstrekt door de algemene vergadering van aandeelhouders. Met deze emissie wordt de vermogenspositie van MKB Nedsense versterkt en de financiële slagkracht vergroot. Na de uitgifte bestaat het uitstaande aandelenkapitaal uit 33.900.000 gewone aandelen.January 31, 2018 07:47


Aankondiging BAVA MKB Nedsense

Op 7 maart 2018 zal een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) van MKB Nedsense (voorheen: Nedsense enterprises) worden gehouden. Aan de vergadering wordt voorgesteld om goedkeuring te verlenen aan de transactie waarbij de volgende ondernemingen worden verworven: Axess/Get-Up, AquaServa/BioBeheer en GNS Brinkman. Voor nadere informatie over deze transactie wordt verwezen naar het uitgebreide Informatieprospectus dat op 29 december 2017 is gepubliceerd. Voor de oproep en de agenda wordt verwezen naar de website: www.nedsense.nl.

 January 25, 2018 08:34


MKB Nedsense versterkt eigen vermogen

MKB Nedsense is verheugd mededeling te kunnen doen van een versterking van het eigen vermogen met 400.000 euro. MKB Nedsense heeft 2.500.000 gewone aandelen MKB Nedsense uitgegeven tegen een uitgiftekoers van 0,16 euro per aandeel. De uitgifte valt binnen de (emissie-)machtiging die is verstrekt door de algemene vergadering van aandeelhouders. De opbrengst zal worden aangewend ter versterking van de financiële slagkracht van de onderneming in het kader van de strategiewijziging naar een investeringsmaatschappij. Na de uitgifte bestaat het uitstaande aandelenkapitaal uit 32.412.567 gewone aandelen.


January 11, 2018 17:02


MKB Nedsense publiceert Informatieprospectus

Nedsense enterprises NV (MKB Nedsense) heeft op 22 november jl. bekendgemaakt overeenstemming bereikt over de verwerving van zeven MKB-belangen van Value8 NV. Aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2 januari 2018 wordt voorgesteld de statutaire naam van Nedsense enterprises NV te wijzigen in MKB Nedsense NV. MKB Nedsense focust zich als investeringsmaatschappij op investering in MKB-ondernemingen en het ondersteunen van de groeiambities van deze ondernemingen.

Aankoop 3 ondernemingen geëffectueerd

MKB Nedsense is verheugd te kunnen mededelen dat het eerste deel van de aangekondigde transacties is geëffectueerd. Het betreft aankoop van drie technische ondernemingen die onderdeel uitmaken van de Value8 Tech Group NV. Dit zijn.

  • Axess/Get Up
  • AquaServa/Biobeheer
  • GNS Brinkman

Deze transactie betreft de overname van 100% van de aandelen van de holding van de betreffende vennootschappen alsmede de door Value8 aan deze ondernemingen verstrekte leningen. Activa die samenhangen met het belang dat in Buhrs werd gehouden, die wel onderdeel uitmaakten van de Value8 Tech Group, zijn niet verworven.

Informatieprospectus met uitgebreide informatie beschikbaar

Deze transactie betreft geen reverse listing, maar een herschikking binnen de structuur van Value8, dat met een belang van 66 procent, reeds meerderheidsaandeelhouder van MKB Nedsense is.

Ten behoeve van deze transactie is een Informatieprospectus* opgesteld om aandeelhouders uitgebreid informatie te verstrekken over de ondernemingen die in deze transactie zijn verworven. Voor nadere informatie omtrent de activiteiten, de structuur van de transactie alsmede financiële informatie wordt verwezen naar dit op de website van MBK Nedsense (www.nedsense.nl) beschikbaar gestelde Informatieprospectus.

De transactie inzake de verwerving van Axess/Get Up, AquaServa/BioBeheer en GNS Brinkman is geschied onder de ontbindende voorwaarde van goedkeuring van de aandeelhoudersvergadering van MKB Nedsense. Dat betekent dat de activiteiten zijn verworven en dat – in het geval de aandeelhoudersvergadering in meerderheid tegen de transactie zou stemmen – ontbinding van de transactie zou kunnen plaatsvinden.
15 miljoen euro omzet en 132 medewerkers

Hieronder volgt kort enige geaggregeerde informatie over de verworven ondernemingen. Deze informatie is ontleend aan het Informatieprospectus, waarnaar expliciet wordt verwezen. De gezamenlijke omzet van de verworven ondernemingen bedroeg in 2016 ongeveer 15 miljoen euro, met een EBITDA van 1,0 miljoen euro. Bij de ondernemingen werkten ultimo 2016 132 medewerkers op FTE-basis. De operationele kasstroom bedroeg 1,5 miljoen euro positief. Bij de EBITDA is sprake van niet genormaliseerde cijfers, waarbij niet is gecorrigeerd voor bijzondere lasten, integratie- en fusiekosten van geacquireerde bedrijven en doorbelaste overheadkosten. Indien die correctie wel zou plaatsvinden, zouden de cijfers hoger uitkomen.

Voor 2017 wordt een hogere EBITDA verwacht, mede door de aantrekkende economie en de synergievoordelen die door de samenvoeging van AquaServa en Biobeheer worden gerealiseerd. De ondernemingen werken al samen op diverse gebieden binnen de Value8 Tech Group. Voor 2018 gaat MKB Nedsense op basis van de huidige verwachtingen uit van een genormaliseerde EBITDA van de verworven ondernemingen van meer dan 1,5 miljoen euro.

Voorlopige overnamesom 10 miljoen euro

De overnamesom van de overgenomen activiteiten is vastgesteld op 10 miljoen euro. Dit bedrag zal conform de systematiek zoals beschreven in het persbericht van 22 november jl. worden voldaan. Dit betekent dat de overnamesom met verschillende financieringsinstrumenten zal worden betaald. De waardering zal nog worden getoetst door een onafhankelijke waarderingsexpert en, indien daartoe aanleiding is, worden aangepast.

De overnamesom, voorlopig vastgesteld op 10 miljoen euro, zal worden voldaan in de volgende financieringsinstrumenten:

bedrag beschrijving
0,7 miljoen in contanten
4,5 miljoen Achtergestelde Converteerbare lening te converteren in 45 miljoen (nieuw uit te geven) aandelen MKB Nedsense tegen een koers van 0,10 euro. De rente bedraagt 1,25 procent per kwartaal en wordt – tenzij de rente wordt betaald – elk kwartaal bijgeschreven bij de hoofdsom. Ook voor de bijgeschreven rente geldt een conversiemogelijkheid. De looptijd van deze lening is 5 jaar.
4,8 miljoen Vendor loan. De rente bedraagt 1,45 procent per kwartaal en wordt – tenzij de rente wordt betaald – elk kwartaal bijgeschreven bij de hoofdsom. De looptijd van deze lening is 4,5 jaar. Eventuele verkopen van deelnemingen zullen eerst worden aangewend voor aflossing van deze Vendor Loan.
Voorts verkrijgt Value8 warrants op 13,33 miljoen aandelen MKB Nedsense tegen een prijs van 0,15 euro per aandeel. Deze warrants hebben een looptijd van 5 jaar.

Vervolgstappen in eerste kwartaal 2018

Tevens is het voornemen om in het eerste kwartaal 2018 verdere stappen te ondernemen ten behoeve van de aankoop van (belangen in) de overige vier ondernemingen, waaronder de meerderheidsbelangen in de vergunningsplichtige ondernemingen BK Group en Amsterdamgold en de minderheidsdeelnemingen in Keesmakers en Warmako. De overname van deze overige belangen is nog niet geformaliseerd en is voorts onder voorbehoud van diverse goedkeuringen, waaronder de goedkeuring in verband met vergunningen. Op het moment dat nadere mededelingen kunnen worden gedaan omtrent de overname van een of meerdere van deze belangen zal MKB Nedsense een persbericht uitbrengen. Voorts is er het besluit genomen te rapporteren als ‘investment entity’ en gebruik te maken van de consolidatievrijstelling conform IFRS-10.

BAVA 2 januari 2018

Op dinsdag 2 januari 2018 zal een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) worden gehouden waarin de voorgenomen transactie zal worden besproken. MKB NedSense zal spoedig daarna een nieuwe aandeelhoudersvergadering oproepen waarin de bovenstaande transactie en de uitgifte van de (rechten op) aandelen in stemming wordt gebracht.

Met de overname van deze drie ondernemingen neemt MKB Nedsense de eerste belangrijke stap naar een investeringsmaatschappij voor MKB ondernemingen. MKB Nedsense is voornemens om haar investeringsbeleid de komende periode verder vorm te geven en zich te richten op de verwerving van nieuwe ondernemingen en het plegen van add-on acquisities.

MKB Nedsense

Directie en Raad van Commissarissen

* het betreft geen prospectus in de zin van artikel 3 van de Prospectusrichtlijn . Er worden geen effecten aan het publiek aangeboden. Het Informatieprospectus is niet goedgekeurd door AFM.  December 29, 2017 18:37


NedSense wordt investeringsmaatschappij MKB Nedsense

NedSense Enterprises NV (NedSense) heeft overeenstemming bereikt met Value8 over de verkrijging van een aantal MKB-belangen. Indien deze transactie wordt gerealiseerd zal NedSense zich als investeringsmaatschappij focussen op investering in en groei van MKB ondernemingen. Voornemen is om de statutaire naam van NedSense Enterprises NV te wijzigen in MKB Nedsense NV.

 

De voorgenomen overname betreft de volgende bedrijven en belangen:

 

100% Axess Liften
100% AmsterdamGold
100% AquaServa / Biobeheer
67,5% BK Group
100% GNS Brinkman
43% Keesmakers
30% Warmako

De voorlopige overnamesom is vastgesteld op 15 miljoen euro. Deze zal, ervan uitgaand dat de voorgenomen transactie doorgang vindt en definitieve overeenstemming wordt bereikt over de finale modaliteiten, als volgt worden betaald:

bedrag beschrijving
0,7 miljoen in contanten
7,3 miljoen Achtergestelde Converteerbare lening te converteren in 63 miljoen (nieuw uit te geven) aandelen Nedsense tegen een koers van 0,10 euro. De rente bedraagt 1,25 procent per kwartaal en wordt – tenzij de rente wordt betaald – elk kwartaal bijgeschreven bij de hoofdsom. Ook voor de bijgeschreven rente geldt een conversiemogelijkheid. De looptijd van deze lening is 5 jaar.
7,0 miljoen Vendor loan. De rente bedraagt 1,45 procent per kwartaal en wordt – tenzij de rente wordt betaald – elk kwartaal bijgeschreven bij de hoofdsom. De looptijd van deze lening is 4,5 jaar. Eventuele verkopen van deelnemingen zullen eerst worden aangewend voor aflossing van deze Vendor Loan.
Voorts verkrijgt Value8 warrants op 20 miljoen aandelen Nedsense tegen een prijs van 0,15 euro per aandeel. Deze warrants hebben een looptijd van 5 jaar.

In het kader van de voorgenomen overname zal een externe partij een waardeanalyse opstellen, alvorens tot een definitieve transactie wordt overgegaan. De uitkomst van deze waardeanalyse zal met aandeelhouders worden gedeeld.
Op basis van de cijfers en de voorlopige budgetten wordt voor deze bedrijven (meerderheidsbelangen) voor 2018 uitgegaan van genormaliseerde ebitda in de bandbreedte van 2,2 tot 3,0 miljoen euro en een omzetniveau van circa 60 miljoen euro. Ongeveer tweederde van de omzet komt voor rekening van AmsterdamGold en BK Group. De belangrijkste bijdrage aan de ebitda komt van AquaServa. De minderheidsbelangen in Keesmakers en Warmako zijn niet in deze berekeningen meegenomen. Voor meer informatie over de betreffende bedrijven wordt verwezen naar het jaarverslag en de jaarrekening van Value8 alsmede naar de websites van de betreffende ondernemingen.Tevens is het voornemen om vanaf 2018 te rapporteren als investment entity en gebruik te maken van de consolidatievrijstelling conform IFRS-10. Het voornemen bestaat deze transactie in het eerste kwartaal van 2018 af te ronden. De voorgenomen transactie is onder voorbehoud van de benodigde goedkeuringen.

Op 2 januari 2018 zal een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) worden gehouden waarin de voorgenomen transactie zal worden besproken. Tevens zal – in anticipatie op de overname van deze belangen – worden gevraagd in te stemmen met een statutenwijziging die voorziet in wijziging van de naam in MKB Nedsense.

NedSense zal in een later stadium een nieuwe BAVA bijeenroepen om aan aandeelhouders formele goedkeuring te vragen voor de definitieve transactie.

NedSense enterprises N.V.November 22, 2017 07:08


NedSense publiceert halfjaarcijfers

NedSense enterprises N.V. (NedSense) heeft in het eerste halfjaar van 2017 een netto resultaat behaald van EUR 40.000 negatief (ofwel -0,1 eurocent per aandeel).

Vorig jaar was het resultaat nog EUR 3,3 miljoen positief door de verkoop van de Loft divisie, waarop een transactieresultaat van EUR 4,2 miljoen werd behaald. Sinds deze transactie is NedSense een BFZA, een beursfonds zonder operationele activiteiten. Het resultaat komt voort uit de doorlopende kosten van de beursnotering. Op 30 juni 2017 had NedSense een eigen vermogen van EUR 850.000 (ofwel circa 2,8 eurocent per aandeel).

Het streven is onverminderd gericht op het realiseren van de verwerving of inbreng van nieuwe activiteiten waarbij een beter perspectief voor de aandeelhouders wordt gecreëerd en een groeiend verdienvermogen ontstaat. In dat kader staat NedSense open voor initiatieven en voorstellen waarmee die doelstelling kan worden bereikt. Hoewel NedSense geregeld wordt benaderd door geïnteresseerde partijen heeft dat nog niet geleid tot een concreet voorstel dat aan aandeelhouders kan worden voorgelegd.

Voor het halfjaarbericht wordt verwezen naar de website van NedSense.

NedSense enterprises NVSeptember 11, 2017 15:50


Persberichten

Vul uw e-mail adres in
om onze persberichten te ontvangen:
Naam:
E-mail adres: