Persberichten

Aandeelhouders stemmen unaniem in met aankoop

 

Hedenochtend (7 maart 2018) heeft de aandeelhoudersvergadering van MKB Nedsense N.V. unaniem ingestemd met de aankoop van AquaServa/Biobeheer (waterveiligheid/legionella), GNS Brinkman (branddeuren/rolluiken) en Axess/Get Up (platformliften, liftsystemen).
De gezamenlijke omzet van de verworven ondernemingen bedroeg in 2016 ongeveer 15 miljoen euro, met een EBITDA van 1,0 miljoen euro. Bij de ondernemingen werkten ultimo 2016 132 medewerkers op FTE-basis. De operationele kasstroom bedroeg 1,5 miljoen euro positief. De gezamenlijke omzet en EBITDA van de drie bedrijven zijn naar verwachting in 2017 gestegen.

De overnamesom van de overgenomen activiteiten wordt voldaan in de vorm van een combinatie van contanten, converteerbare lening en warrants. Voor meer informatie over de betreffende bedrijven en de transactie wordt verwezen naar het 162 pagina tellende informatieprospectus. De aandeelhoudersvergadering heeft ook ingestemd met de machtigingen die MKB Nedsense in staat stellen de verplichtingen die uit eventuele conversie voortvloeien na te komen.

MKB Nedsense focust zich als investeringsmaatschappij op investering in MKB-ondernemingen (het segment tot 10 miljoen euro waarde) en het ondersteunen van de groeiambities van deze ondernemingen. Vanaf 12 februari 2018 worden de aandelen verhandeld op Euronext Amsterdam onder de naam MKB Nedsense NV.
MKB Nedsense


March 7, 2018 17:30


Handel in aandelen MKB Nedsense start 12 februari 2018

Met ingang van 12 februari 2018 zal er officieel handel plaatsvinden in aandelen MKB Nedsense NV. MKB Nedsense zal op Euronext Amsterdam ongewijzigd worden verhandeld onder het symbool: NEDSE met ISIN code NL0009312842. De record date voor de naamswijziging is 9 februari 2018.

Op 2 januari 2018 heeft de aandeelhoudersvergadering van Nedsense enterprises N.V. unaniem ingestemd met de wijziging van de statutaire naam in MKB Nedsense N.V. MKB Nedsense focust zich als investeringsmaatschappij op investering in MKB-ondernemingen (het segment tot 10 miljoen euro waarde) en het ondersteunen van de groeiambities van deze ondernemingen.

 February 7, 2018 16:56


MKB Nedsense verstrekt eigen vermogen

MKB Nedsense NV is verheugd mededeling te kunnen doen van een verdere versterking van het eigen vermogen met afgerond 240.000 euro. MKB Nedsense heeft 1.487.433 gewone aandelen MKB Nedsense uitgegeven tegen een uitgiftekoers van 0,16 euro per aandeel. De uitgifte valt binnen de (emissie-)machtiging die is verstrekt door de algemene vergadering van aandeelhouders. Met deze emissie wordt de vermogenspositie van MKB Nedsense versterkt en de financiële slagkracht vergroot. Na de uitgifte bestaat het uitstaande aandelenkapitaal uit 33.900.000 gewone aandelen.January 31, 2018 07:47


Aankondiging BAVA MKB Nedsense

Op 7 maart 2018 zal een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) van MKB Nedsense (voorheen: Nedsense enterprises) worden gehouden. Aan de vergadering wordt voorgesteld om goedkeuring te verlenen aan de transactie waarbij de volgende ondernemingen worden verworven: Axess/Get-Up, AquaServa/BioBeheer en GNS Brinkman. Voor nadere informatie over deze transactie wordt verwezen naar het uitgebreide Informatieprospectus dat op 29 december 2017 is gepubliceerd. Voor de oproep en de agenda wordt verwezen naar de website: www.nedsense.nl.

 January 25, 2018 08:34


MKB Nedsense versterkt eigen vermogen

MKB Nedsense is verheugd mededeling te kunnen doen van een versterking van het eigen vermogen met 400.000 euro. MKB Nedsense heeft 2.500.000 gewone aandelen MKB Nedsense uitgegeven tegen een uitgiftekoers van 0,16 euro per aandeel. De uitgifte valt binnen de (emissie-)machtiging die is verstrekt door de algemene vergadering van aandeelhouders. De opbrengst zal worden aangewend ter versterking van de financiële slagkracht van de onderneming in het kader van de strategiewijziging naar een investeringsmaatschappij. Na de uitgifte bestaat het uitstaande aandelenkapitaal uit 32.412.567 gewone aandelen.


January 11, 2018 17:02


MKB Nedsense publiceert Informatieprospectus

Nedsense enterprises NV (MKB Nedsense) heeft op 22 november jl. bekendgemaakt overeenstemming bereikt over de verwerving van zeven MKB-belangen van Value8 NV. Aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2 januari 2018 wordt voorgesteld de statutaire naam van Nedsense enterprises NV te wijzigen in MKB Nedsense NV. MKB Nedsense focust zich als investeringsmaatschappij op investering in MKB-ondernemingen en het ondersteunen van de groeiambities van deze ondernemingen.

Aankoop 3 ondernemingen geëffectueerd

MKB Nedsense is verheugd te kunnen mededelen dat het eerste deel van de aangekondigde transacties is geëffectueerd. Het betreft aankoop van drie technische ondernemingen die onderdeel uitmaken van de Value8 Tech Group NV. Dit zijn.

  • Axess/Get Up
  • AquaServa/Biobeheer
  • GNS Brinkman

Deze transactie betreft de overname van 100% van de aandelen van de holding van de betreffende vennootschappen alsmede de door Value8 aan deze ondernemingen verstrekte leningen. Activa die samenhangen met het belang dat in Buhrs werd gehouden, die wel onderdeel uitmaakten van de Value8 Tech Group, zijn niet verworven.

Informatieprospectus met uitgebreide informatie beschikbaar

Deze transactie betreft geen reverse listing, maar een herschikking binnen de structuur van Value8, dat met een belang van 66 procent, reeds meerderheidsaandeelhouder van MKB Nedsense is.

Ten behoeve van deze transactie is een Informatieprospectus* opgesteld om aandeelhouders uitgebreid informatie te verstrekken over de ondernemingen die in deze transactie zijn verworven. Voor nadere informatie omtrent de activiteiten, de structuur van de transactie alsmede financiële informatie wordt verwezen naar dit op de website van MBK Nedsense (www.nedsense.nl) beschikbaar gestelde Informatieprospectus.

De transactie inzake de verwerving van Axess/Get Up, AquaServa/BioBeheer en GNS Brinkman is geschied onder de ontbindende voorwaarde van goedkeuring van de aandeelhoudersvergadering van MKB Nedsense. Dat betekent dat de activiteiten zijn verworven en dat – in het geval de aandeelhoudersvergadering in meerderheid tegen de transactie zou stemmen – ontbinding van de transactie zou kunnen plaatsvinden.
15 miljoen euro omzet en 132 medewerkers

Hieronder volgt kort enige geaggregeerde informatie over de verworven ondernemingen. Deze informatie is ontleend aan het Informatieprospectus, waarnaar expliciet wordt verwezen. De gezamenlijke omzet van de verworven ondernemingen bedroeg in 2016 ongeveer 15 miljoen euro, met een EBITDA van 1,0 miljoen euro. Bij de ondernemingen werkten ultimo 2016 132 medewerkers op FTE-basis. De operationele kasstroom bedroeg 1,5 miljoen euro positief. Bij de EBITDA is sprake van niet genormaliseerde cijfers, waarbij niet is gecorrigeerd voor bijzondere lasten, integratie- en fusiekosten van geacquireerde bedrijven en doorbelaste overheadkosten. Indien die correctie wel zou plaatsvinden, zouden de cijfers hoger uitkomen.

Voor 2017 wordt een hogere EBITDA verwacht, mede door de aantrekkende economie en de synergievoordelen die door de samenvoeging van AquaServa en Biobeheer worden gerealiseerd. De ondernemingen werken al samen op diverse gebieden binnen de Value8 Tech Group. Voor 2018 gaat MKB Nedsense op basis van de huidige verwachtingen uit van een genormaliseerde EBITDA van de verworven ondernemingen van meer dan 1,5 miljoen euro.

Voorlopige overnamesom 10 miljoen euro

De overnamesom van de overgenomen activiteiten is vastgesteld op 10 miljoen euro. Dit bedrag zal conform de systematiek zoals beschreven in het persbericht van 22 november jl. worden voldaan. Dit betekent dat de overnamesom met verschillende financieringsinstrumenten zal worden betaald. De waardering zal nog worden getoetst door een onafhankelijke waarderingsexpert en, indien daartoe aanleiding is, worden aangepast.

De overnamesom, voorlopig vastgesteld op 10 miljoen euro, zal worden voldaan in de volgende financieringsinstrumenten:

bedrag beschrijving
0,7 miljoen in contanten
4,5 miljoen Achtergestelde Converteerbare lening te converteren in 45 miljoen (nieuw uit te geven) aandelen MKB Nedsense tegen een koers van 0,10 euro. De rente bedraagt 1,25 procent per kwartaal en wordt – tenzij de rente wordt betaald – elk kwartaal bijgeschreven bij de hoofdsom. Ook voor de bijgeschreven rente geldt een conversiemogelijkheid. De looptijd van deze lening is 5 jaar.
4,8 miljoen Vendor loan. De rente bedraagt 1,45 procent per kwartaal en wordt – tenzij de rente wordt betaald – elk kwartaal bijgeschreven bij de hoofdsom. De looptijd van deze lening is 4,5 jaar. Eventuele verkopen van deelnemingen zullen eerst worden aangewend voor aflossing van deze Vendor Loan.
Voorts verkrijgt Value8 warrants op 13,33 miljoen aandelen MKB Nedsense tegen een prijs van 0,15 euro per aandeel. Deze warrants hebben een looptijd van 5 jaar.

Vervolgstappen in eerste kwartaal 2018

Tevens is het voornemen om in het eerste kwartaal 2018 verdere stappen te ondernemen ten behoeve van de aankoop van (belangen in) de overige vier ondernemingen, waaronder de meerderheidsbelangen in de vergunningsplichtige ondernemingen BK Group en Amsterdamgold en de minderheidsdeelnemingen in Keesmakers en Warmako. De overname van deze overige belangen is nog niet geformaliseerd en is voorts onder voorbehoud van diverse goedkeuringen, waaronder de goedkeuring in verband met vergunningen. Op het moment dat nadere mededelingen kunnen worden gedaan omtrent de overname van een of meerdere van deze belangen zal MKB Nedsense een persbericht uitbrengen. Voorts is er het besluit genomen te rapporteren als ‘investment entity’ en gebruik te maken van de consolidatievrijstelling conform IFRS-10.

BAVA 2 januari 2018

Op dinsdag 2 januari 2018 zal een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) worden gehouden waarin de voorgenomen transactie zal worden besproken. MKB NedSense zal spoedig daarna een nieuwe aandeelhoudersvergadering oproepen waarin de bovenstaande transactie en de uitgifte van de (rechten op) aandelen in stemming wordt gebracht.

Met de overname van deze drie ondernemingen neemt MKB Nedsense de eerste belangrijke stap naar een investeringsmaatschappij voor MKB ondernemingen. MKB Nedsense is voornemens om haar investeringsbeleid de komende periode verder vorm te geven en zich te richten op de verwerving van nieuwe ondernemingen en het plegen van add-on acquisities.

MKB Nedsense

Directie en Raad van Commissarissen

* het betreft geen prospectus in de zin van artikel 3 van de Prospectusrichtlijn . Er worden geen effecten aan het publiek aangeboden. Het Informatieprospectus is niet goedgekeurd door AFM.  December 29, 2017 18:37


NedSense wordt investeringsmaatschappij MKB Nedsense

NedSense Enterprises NV (NedSense) heeft overeenstemming bereikt met Value8 over de verkrijging van een aantal MKB-belangen. Indien deze transactie wordt gerealiseerd zal NedSense zich als investeringsmaatschappij focussen op investering in en groei van MKB ondernemingen. Voornemen is om de statutaire naam van NedSense Enterprises NV te wijzigen in MKB Nedsense NV.

 

De voorgenomen overname betreft de volgende bedrijven en belangen:

 

100% Axess Liften
100% AmsterdamGold
100% AquaServa / Biobeheer
67,5% BK Group
100% GNS Brinkman
43% Keesmakers
30% Warmako

De voorlopige overnamesom is vastgesteld op 15 miljoen euro. Deze zal, ervan uitgaand dat de voorgenomen transactie doorgang vindt en definitieve overeenstemming wordt bereikt over de finale modaliteiten, als volgt worden betaald:

bedrag beschrijving
0,7 miljoen in contanten
7,3 miljoen Achtergestelde Converteerbare lening te converteren in 63 miljoen (nieuw uit te geven) aandelen Nedsense tegen een koers van 0,10 euro. De rente bedraagt 1,25 procent per kwartaal en wordt – tenzij de rente wordt betaald – elk kwartaal bijgeschreven bij de hoofdsom. Ook voor de bijgeschreven rente geldt een conversiemogelijkheid. De looptijd van deze lening is 5 jaar.
7,0 miljoen Vendor loan. De rente bedraagt 1,45 procent per kwartaal en wordt – tenzij de rente wordt betaald – elk kwartaal bijgeschreven bij de hoofdsom. De looptijd van deze lening is 4,5 jaar. Eventuele verkopen van deelnemingen zullen eerst worden aangewend voor aflossing van deze Vendor Loan.
Voorts verkrijgt Value8 warrants op 20 miljoen aandelen Nedsense tegen een prijs van 0,15 euro per aandeel. Deze warrants hebben een looptijd van 5 jaar.

In het kader van de voorgenomen overname zal een externe partij een waardeanalyse opstellen, alvorens tot een definitieve transactie wordt overgegaan. De uitkomst van deze waardeanalyse zal met aandeelhouders worden gedeeld.
Op basis van de cijfers en de voorlopige budgetten wordt voor deze bedrijven (meerderheidsbelangen) voor 2018 uitgegaan van genormaliseerde ebitda in de bandbreedte van 2,2 tot 3,0 miljoen euro en een omzetniveau van circa 60 miljoen euro. Ongeveer tweederde van de omzet komt voor rekening van AmsterdamGold en BK Group. De belangrijkste bijdrage aan de ebitda komt van AquaServa. De minderheidsbelangen in Keesmakers en Warmako zijn niet in deze berekeningen meegenomen. Voor meer informatie over de betreffende bedrijven wordt verwezen naar het jaarverslag en de jaarrekening van Value8 alsmede naar de websites van de betreffende ondernemingen.Tevens is het voornemen om vanaf 2018 te rapporteren als investment entity en gebruik te maken van de consolidatievrijstelling conform IFRS-10. Het voornemen bestaat deze transactie in het eerste kwartaal van 2018 af te ronden. De voorgenomen transactie is onder voorbehoud van de benodigde goedkeuringen.

Op 2 januari 2018 zal een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) worden gehouden waarin de voorgenomen transactie zal worden besproken. Tevens zal – in anticipatie op de overname van deze belangen – worden gevraagd in te stemmen met een statutenwijziging die voorziet in wijziging van de naam in MKB Nedsense.

NedSense zal in een later stadium een nieuwe BAVA bijeenroepen om aan aandeelhouders formele goedkeuring te vragen voor de definitieve transactie.

NedSense enterprises N.V.November 22, 2017 07:08


NedSense publiceert halfjaarcijfers

NedSense enterprises N.V. (NedSense) heeft in het eerste halfjaar van 2017 een netto resultaat behaald van EUR 40.000 negatief (ofwel -0,1 eurocent per aandeel).

Vorig jaar was het resultaat nog EUR 3,3 miljoen positief door de verkoop van de Loft divisie, waarop een transactieresultaat van EUR 4,2 miljoen werd behaald. Sinds deze transactie is NedSense een BFZA, een beursfonds zonder operationele activiteiten. Het resultaat komt voort uit de doorlopende kosten van de beursnotering. Op 30 juni 2017 had NedSense een eigen vermogen van EUR 850.000 (ofwel circa 2,8 eurocent per aandeel).

Het streven is onverminderd gericht op het realiseren van de verwerving of inbreng van nieuwe activiteiten waarbij een beter perspectief voor de aandeelhouders wordt gecreëerd en een groeiend verdienvermogen ontstaat. In dat kader staat NedSense open voor initiatieven en voorstellen waarmee die doelstelling kan worden bereikt. Hoewel NedSense geregeld wordt benaderd door geïnteresseerde partijen heeft dat nog niet geleid tot een concreet voorstel dat aan aandeelhouders kan worden voorgelegd.

Voor het halfjaarbericht wordt verwezen naar de website van NedSense.

NedSense enterprises NVSeptember 11, 2017 15:50


Nedsense publiceert jaarverslag

Nedsense maakt bekend dat over het boekjaar in 2016 een nettowinst is gerealiseerd van 3,3 miljoen euro. Dit resultaat is het gevolg van het gerealiseerde transactieresultaat op de verkoop van de Loft activiteiten van 4,18 miljoen euro in combinatie met het  resultaat van de beëindigde activiteiten van -514.000 euro. Daarnaast werd het resultaat gedrukt door de doorlopende kosten, zoals administratiekosten, de kosten van de beursnotering en overige kosten.
De kosten zijn met name toe te rekenen aan het eerste halfjaar en dan met name de periode van voor de transactiedatum. Na de verkoop van de Loft-activiteiten behaalde NedSense geen operationele inkomsten en was de omzet derhalve nihil.  NedSense is een zogenaamde BFZA, een beursfonds zonder operationele activiteiten. Ultimo 2016 had NedSense een eigen vermogen van 850.000 euro.

Het streven op het realiseren van de verwerving of inbreng van nieuwe activiteiten waarbij een beter perspectief voor de aandeelhouders wordt gecreëerd en een groeiend verdienvermogen ontstaat.

Om te beoordelen of een propositie of voorgestelde transactie daaraan voldoet, wordt onder meer gekeken naar de volgende criteria:
– aantrekkelijke waardepropositie voor aandeelhouders;
– winstgevendheid en winst per aandeel;
– perspectief van waardegroei op lange termijn;

Gedurende 2016 heeft NedSense gesproken met diverse partijen die interesse hebben in NedSense. Tot een concreet voorstel tot transactie heeft dat nog niet geleid.

Voor het jaarverslag en de jaarrekening wordt verwezen naar de website van Nedsense.


April 28, 2017 17:57


NedSense actiever op zoek naar reverse listing kandidaten

NedSense enterprises NV deelt mede dat in de gisteren gehouden aandeelhoudersvergadering gesproken is over de toekomst van de beursgenoteerde onderneming. NedSense is een zogenaamde BFZA, een beursfonds zonder operationele activiteiten. In de vergadering is meegedeeld dat NedSense is benaderd door twee partijen die interesse hebben in een reverse listing. Die interesse is evenwel nog niet geconcretiseerd en er is nog geen voorstel aan NedSense voorgelegd. In de vergadering is aangegeven dat NedSense actiever zal gaan zoeken naar reverse listing kandidaten, mede gezien het feit dat de vermogensbasis daalt door het ontbreken van bedrijfsmatige opbrengsten. De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) heeft aangegeven voorstander te zijn van een reverse listing bij NedSense. Daarbij is evenzo aangegeven dat de VEB een voorkeur heeft voor een traject zoals bij Dico International NV, dat als R&S Retail Group NV een nieuw beursleven heeft gekregen en waarbij de bestaande aandeelhouders van Dico International thans een klein belang in een waardevolle onderneming houden.December 30, 2016 07:52


Persberichten

Vul uw e-mail adres in
om onze persberichten te ontvangen:
Naam:
E-mail adres: